NPRU

SDG : Nakhon Pathom Rajabhat University

Preparation for the Time Higher Education Impact Rankings 2022.

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ SDG
ผลการดำเนินงานด้าน SDG


ภาพรวม SDG

NPRU
QR code scan for mobile views.

ข้อมูลย้อนหลัง 2021 2022 2023

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ/กิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร ประจำปี 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG17-2-1 SDG17 

Thai TESOL Extensive Reading Webinar#3: Implementing Online Extensive Reading in Thailand


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG17-2-1 SDG17 

ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก “โครงการวิศวกรสังคม (Social Engineer)”


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG17-2-2 SDG17 

ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก “โครงการวิศวกรสังคม (Social Engineer)”


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG17-2-2 SDG17 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG17-2-2 SDG17 

กิจกรรมการจัดทำสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (depth discussions) ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ Times Higher Education


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG17-2-3 SDG17 


การเผยแพร่ผลงานวิชาการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร/วิชาการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

การสนับสนุนทางวิชาการ


รายละเอียดเพิ่มเติม