NPRU

SDG : Nakhon Pathom Rajabhat University

Preparation for the Time Higher Education Impact Rankings 2022.

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ SDG
ผลการดำเนินงานด้าน SDG


ภาพรวม SDG

NPRU
QR code scan for mobile views.

ข้อมูลย้อนหลัง 2021 2022 2023

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG1-2-1 SDG1 SDG17-3-1 SDG17 

ปฏิบัติการ “สร้างเสริมสุขภาพ ตรวจสารพิษ” ให้ประชาชนบ้านหนองแขม ต.บ่อสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี ภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG3-3-2 SDG3 SDG17-3-3 SDG17 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG3-2-1 SDG3 SDG17-3-3 SDG17 

การประชุมกำหนดนโยบายการดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG1-4-4 SDG1 SDG17-3-1 SDG17 

ประชุมร่วมกำหนดนโยบายออกแบบกิจกรรมและพัฒนาโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจน


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG1-4-4 SDG1 SDG17-3-1 SDG17 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG17-3-17 SDG17-1-1 SDG17-3-17 SDG17 


โครงการ/กิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology”


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG17-2-2 SDG17-3-17 SDG17 

โครงการประชุมวิชาการทางการพยาบาลและนวัตกรรมการพยาบาลระดับชาติและนานาชาติ ในหัวข้อ Challenges for Nurses to Promote the UN Sustainable Development Goals (SDGs): Health Innovation, Environmental Health Impact, Quality of Health Workers


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG3-3-1 SDG3 SDG17-2-3 SDG17-3-17 SDG17 

กลุ่มจิตอาสาร่วมย้ายกล้าพันธุ์พืช ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มรน.


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG17-2-5 SDG17 

โครงการต่อยอดนวัตกรรมและแนวคิดธุรกิจของนักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup) (โครงการ GSB Innovation Club)


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG17-2-1 SDG17-3-17 SDG17-3-8 SDG17 

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG4-3-4 SDG4 SDG17-4-3 SDG17 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดรถพลังงานไฟฟ้า รับ-ส่ง นักศึกษาและเจ้าหน้าที่


รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG1-3-3 SDG1 SDG17-3-1 SDG17-3-7 SDG17 


การเผยแพร่ผลงานวิชาการ


รายละเอียดเพิ่มเติม
A simple recorded-bit patterning scheme for bit-patterned media recording
รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG17-1-1 SDG17 
Physical, optical properties and radiation shielding studies of xLa2O3-(100-x)B2O3 glass system
รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG17-1-1 SDG17 

หลักสูตร/วิชาการ


รายละเอียดเพิ่มเติม
4173704 : การพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG3 SDG17-3-3 SDG17-4-1 SDG17 
2000208 : เศรษฐกิจสร้างสรรค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG1-1-1 SDG1 SDG3 SDG17-3-1 SDG17-3-3 SDG17 
2000207 : วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG1-1-1 SDG1 SDG3 SDG17-3-1 SDG17-3-3 SDG17 
2000203 : การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG1-1-1 SDG1 SDG4 SDG17-3-1 SDG17-3-4 SDG17 
4173501 : การพยาบาลมารดาทารก
รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG3 SDG17-3-3 SDG17-4-1 SDG17 

การสนับสนุนทางวิชาการ


รายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG4-2-1 SDG4 
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG4-2-1 SDG4 
สาขาวิชา วิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG4-2-1 SDG4 SDG17 
สาขาวิชา ฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG4-2-1 SDG4 
สาขาวิชา นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติม
SDG Tag : SDG4-2-1 SDG4 SDG17