SDG4

Quality Education


เป้าหมายที่ 4:


     สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) ครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (4.2), ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (4.1), การเข้าถึงการศึกษาระดับเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่จ่ายได้และมีคุณภาพสำหรับชายและหญิงทุกคน (4.3), และในภาพรวมเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ (4.6), เน้นให้ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการ ชนพื้นเมือง และกลุ่มเปราะบาง (4.5) นอกจากนี้เป้าหมายนี้ยังส่งเสริมให้เพิ่มจำนวนผู้ที่มีทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน และการเป็นผู้ประกอบการ (4.4), และเน้นให้ทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย (4.7) ในเชิงนโยบาย เป้าหมายนี้จะเน้นให้มีการยกระดับอุปกรณ์ที่จำเป็นในการศึกษาให้อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และผู้มีเพศสภาวะหลากหลาย และสร้างสภาพแวดล้อมให้ปราศจากความรุนแรงต่อกลุ่มเหล่านี้ (4.a), ขยายโอกาสด้านทุนการศึกษาและการฝึกอบรมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ (4.b), และเพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ


     4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและ ไม่มีค่าใช้จ่ายนำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 2573
     4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
     4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573
     4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็นรวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573
     4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573
     4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิงสามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ภายในปี 2573
     4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลกและความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนะธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี2573
     4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการและเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรงครอบคลุมและ มีประสิทธิผลสำหรับทุกคน
     4.b ขยายจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในแอฟริกาในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพและโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านเทคนิค วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆภายในปี 2563
     4.c เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพรวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573

การสนับสนุนทางวิชาการ
สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       กลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา
       คณะครุศาสตร์

Program/Faculty
       Fundamentals of Education
       Faculty of Education

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       จัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีพครู เพื่อเป็นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของความเป็นครู ตั้งแต่เข้าเรียนโดยการวัดแววความเป็นครู ในแต่ละชั้นปี นักศึกษาจะต้องได้รับการบ่มเพาะทั้งด้าน Knowleage  Skill and Attitude/Attribute จนจบการศึกษา ในระหว่างที่เรียนแต่ละชั้นปี นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกปฏิบัติการที่สถานศึกษา และช่วยงานของโรงเรียนและชุมชน นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปสู่โรงเรียน และชุมชน นำองค์ความรู้มาถอดบทเรียนและสะท้อนกลับทั้งโรงเรียน ชุมชน และมหาวิทยาลัย และตัวนักศึกษาเอง สามารถนำกลับไปปรับปรุงและพัฒนา ต่อยอดการศึกษา และการดำรงชีวิตของนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-11:41:53-AM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
       คณะครุศาสตร์

Program/Faculty
       Curriculum and Instruction Program
       Faculty of Education

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       พัฒนาผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 


Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-11:44:52-AM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
       คณะครุศาสตร์

Program/Faculty
       Educational Technology and Innovation Program
       Faculty of Education

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       มีการบูรณาการเข้ากับโครงการของสาขาวิชา และโครงการต่างๆ เชื่อมโยงกับวิชาเรียน

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-11:54:03-AM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา การประถมศึกษา
       คณะครุศาสตร์

Program/Faculty
       Elementary Education Program
       Faculty of Education

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะการเรียนรุ้เพื่อส่งเสริมความสามารถของตนเองในอนาคต คือ ให้วิธีการและการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งเน้นการสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักวิชาการ ที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดความยั่งยืนในการศึกษา และเน้นการพัฒนาครูที่ส่งเสริมการคิด การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-11:54:33-AM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา พลศึกษา
       คณะครุศาสตร์

Program/Faculty
        Physical Education Program
       Faculty of Education

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       การพัฒนาการศึกษา

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-11:55:11-AM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา นิติศาสตร์
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       Laws Program
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       "จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบเน้นสร้างบัณฑิตนักปฎิบัติ ส่งเสริมการสร้างความยุติธรรมในสังคม เผยแพร่ความรู้กฎหมายและกระตุ้นให้ทุกคนเคารพกฎหมาย"

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:03:03-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       Library and Information Science Program
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       
"ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์นั้นนักศึกษาจะได้รับพัฒนาองค์ความรู้โดยการจัดการเรียนการสอนนั้น
1. คุณภาพการศึกษา สาขามุ่งเน้นการพัฒนาให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง ทั้งในงานทางเทคนิค และงานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสายงานบรรณารักษศาสตร์ จึงต้องมีการจัดการเรียนให้นักศึกษาสามารถทำได้ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกระบวนการเสริมองค์ความรู้แก่นักศึกษาที่อาจไม่สามารถผ่านการประเมินได้ ซึ่งในกระบวนการนี้ก็ส่งผลให้นักศึกษาได้แนวทางในการไปปฎิบัติงานในกลุ่มที่ต้องทำงานในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
2. ด้านความเท่าเทียม นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา การประเมิน และการฝึกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกเพศชาย/หญิง หรือ LGBTQ+  รวมทั้งในการเรียนการสอนจะมีการปลูกฝังในการให้บริการที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติต้องให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมด้วยเช่นเดียวกัน
3. ด้านนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน นักศึกษาจะได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อหน่วยงาน ซึ่งในการทำงานนักศึกษาได้นำไปพัฒนาสารสนเทศในหน่วยงาน องค์กร ที่ต้องพัฒนานวัตกรรมในการจัดการสารสนเทศในองค์กร และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศในองค์กร  เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลภายในห้องสมุด หรือ การจัดการสารสนเทศในหน่วยงานเอกชนให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น
4. ด้านการบริโภคอย่างยั่งยืน ในการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในทักษะการอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งช่วยให้ในการทำงานจริงของนักศึกษาเกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า และในการบริหารจัดการองค์กรสารสนเทศก็มีการให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน น้ำ การจัดการขยะในองค์กรซึ่งนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจการในองค์กรมีความเป็น Green library ที่ส่งผลต่อการประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยมลพิษ และ ลดปริมาณขยะที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานในการกำจัด"Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:04:40-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา การจัดการการบริการการท่องเที่ยวและสุขภาพนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       International Hospitality, Tourism and Wellness Management (International Programme)
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       การจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวโดยการเน้นการพัฒนาชุมชนทางการท่องเที่ยวในการยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ และจัดการเรียนการสอนในการเตรียมตัวและแนวทางปฏิบัติตนในรูปแบบภัยพิบัติต่าง ๆ

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:05:47-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       English Program
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       บูรณาการกับการเรียนการสอน


Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:06:26-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา ภาษาจีน (ค.บ.)
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       Chinese Program
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งผลิตบัณฑิตครูสอนภาษาจีนที่มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน และรอบรู้ในศิลปะและวัฒนธรรมจีน โดยหลักสูตรฯ มีความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดให้นักศึกษาเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และเทียบโอนผลการเรียนกลับมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:08:19-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา การจัดการการบริการการท่องเที่ยวและสุขภาพนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       International Hospitality, Tourism and Wellness Management (International Programme)
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       การพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ สามสารถนำไปช่วยพัฒนาการสร้างงานสร้างอาชีพ คุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน สังคม และประเทศได้ โดยสามารถนำตัวชี้วัด sdg เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:09:43-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา สังคมศึกษา (ค.บ.)
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       Social Studies Program
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       เนื้อหาและกิจกรรมการสอนอยู่ในวาระสังคมศึกษา 5สาระ ประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร์ หน้าที่พบเมือง สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:11:05-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       Community Development Program
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       ในศาสตร์ของการทำงานพัฒนาชุมชนมีปรัชญาสำคัญในการะบวนการทำงานพัฒนาที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเท่าเทียมของมนุษย์ โดยปราศจากการดูถูกและกดขี่ผู้ที่มีสถานะในสังคมไม่เท่าเทียมกัน แต่อยู่ภายใต้การยึดหลักของการให้โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาตนเอง ชุมชนผ่านกระบวนการศึกษา อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิตให้มนุษย์เกิดความรู้ ความสามารถ ตลอดจนศักยภาพ ที่นำพาคุณภาพชีวิต และวิถีการดำเนินชีวิตที่พึ่งตนเองไเ้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:11:43-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       Thai for Career Program
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างยืน ทั้งทักษะทางทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนความเท่าเทียมกันในทุกด้านโดยใช้ภาษาและวรรณกรรมเป็นสื่อกลางในการศึกษา

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:12:19-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       Music Education Program
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       1. สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับนักศึกษา
       2. ผลิตครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการฝึกอบรมครู

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:12:51-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา จุลชีววิทยา
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Microbiology Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       ลดการใช้สารเคมีโดยการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์รักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และสร้างพลังงานสีเขียว

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:15:42-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Multimedia Technology Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       หลักสูตรมีคุณภาพที่ดี

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:16:12-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Public Health Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       หลักสูตรเน้นการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอยู่เสมอ


Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:16:44-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Occupational Health and Safety Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีคุณภาพและมีทักษะการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทำงานได้ทันที


Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:17:27-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Crop Production Technology Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       " สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชมุ่งเน้นให้บัณฑิต ได้เรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติทางด้านการผลิตพืช การใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อทำให้การผลิตพืชมีคุณภาพ เพื่อให้บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาสามารถที่จะผลิตพืชเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนเกิดเป็นความมั่นคงทางอาหาร และสามารถที่จะผลิตพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อขายสร้างรายได้ โดยรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะในด้านนี้ได้แก่ รายวิชาหลักการผลิตพืช รายวิชาเกษตรกรรมยั่งยืน รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตข้าว รายวิชาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศัตรูพืช และรายวิชาการตลาดและมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น
          นอกจากนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรในชุมชน โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี เป็นผู้นำนักศึกษาลงพื้นที่ โดยผ่านทางโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบท เป็นต้น


Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:18:38-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Food Science and Technology Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       การเรียนการสอนในสาขาวิชาเป็นการจัดการเรียนการสอนด้านการแปรรูปอาหาร โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร หรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้โดยเน้นพื้นฐานการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ และสร้าง mind set ให้นักศึกษามีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี ให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม นอกจากนั้นในการเรียนการสอนยังส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริม หรือแก้ปัญหาของผู้ประกอบการในชุมชน รวมถึงมีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และยังมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า โดยมีการนำของที่เหลือจากกระบวนการผลิตหลัก มาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:19:11-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Agricultural Innovation and Management Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       เรียนรู้และใช้พลังงานจากแสงในการทำกิจกรรมในฟาร์ม

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:22:03-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Industrial Physics Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       "ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้านฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ปัจจัยที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับ ไทยแลนด์ 4.0 คือ การพัฒนาคน และองค์ความรู้ที่จะถูกนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม โดยกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันสามารถจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 กลุ่ม ตามมูลค่าทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มในการเติบโตในอนาคต ได้แก่
กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) คือ อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่า   ทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าเป็นจำนวนมาก แต่หากขาดการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มนี้จะถึงจุดอิ่มตัว และมีความสามารถในการเติบโตช้า จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เติบโตต่อไปได้ 
กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุ่มนี้มีความสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง แต่เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ยังมีผู้ประกอบการน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็ง มูลค่าทางเศรษฐกิจยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้
กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมที่ควรปฏิรูป เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีแบบเดิมในการผลิต มีความสามารถในการเติบโตจำกัด และบางอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้จำเป็นต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมใหม่ เช่น การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหญ่ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้สามารถพัฒนาต่อไปได้

ซึ่งหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกกรมมีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ควรปฏิรูป เนื่องด้วยความพร้อมในองค์ความรู้ และสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งวางรากฐานทางความคิดเพื่อให้บัณฑิตสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้"


Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:25:33-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา วิทยาการข้อมูล
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Data Science Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       สาขาวิชาฯ มีนโยบายสนับสนุนให้การศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเปิดหลักสูตรวิทยาการข้อมูล ให้มีโอกาสในการเรียนทั้งหญิงและชาย แช่น สนับสนุนการขอทุนการเรียนจากมหาวิทาลัยฯ  เป็นต้น

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:26:14-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Electrical Engineering Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       มุ่งเน้นสอนวิชาการคู่กับปฏิบัติการให้นักศึกษาสามารถมีวิชาความรู้ที่ถูกต้อง และมีทักษะที่สามารถทำงานในสถานประกอบการได้

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:26:42-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Computer Science Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       สาขาวิชาสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ที่เท่าเทียม โดยการให้นักศึกษานำอุปกรณ์ IOT กลับไปใช้ในการเรียนและทำโครงงานที่บ้าน และเรียนผ่านระบบออนไลน์


Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:27:42-PM

โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการ
       โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

รายละเอียดโครงการ :
       
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดำเนินการพัฒนาโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีรายละเอียดดังนี้
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสาร และท่านผู้หญิงถวิล
กิจกรรม
- การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานไมโครซอฟต์ออฟฟิตและระบบเครือข่าย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาห้องเรียนปฐมวัย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “อ่านให้รู้ ดูให้เพลิน”
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่
 กิจกรรม
- การสร้างแบรนด์ชุมชน และการสืบสานภูมิปัญญาตามแนวพระราชดำริ
- การพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานไมโครซอฟต์ออฟฟิตและระบบเครือข่าย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “อ่านให้รู้ ดูให้เพลิน”
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนภาพประกอบเพื่อการเรียนรู้ศิลปะ
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ยกระดับศักยภาพ ครู นักเรียน สร้างบรรยากาศทางกายภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อเรีนรู้ กระบวนการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้


Project detail :
       


Photo :


หน่วยงานภายนอกที่ทำความร่วมมือ :
       - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสาร และท่านผู้หญิงถวิล - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่

หน่วยงานภายใน :
       Nakhon Pathom Rajabhat University

SDG Tag : SDG4 
Last update : 23/10/2021-09:50:13-AM

Referrence URL webpage : https://short.npru.ac.th/1c6

ชื่อโครงการ
       การศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.)

รายละเอียดโครงการ :
       

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) ในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบันทั้งหมด 11 สาขาวิชา ได้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

5. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

6. สาขาวิชานิติศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ

7. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

8. สาขาวิชาการตลาด 

9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

10. สาขาวิชาการบัญชี 

11. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการจัดการศึกษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว และมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี มาเรียนต่อยอด เป็นทางเลือกให้ผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ หรือผู้ที่มีภาระการทำงานแล้ว ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตProject detail :
       


Photo :
หน่วยงานภายใน :
       Nakhon Pathom Rajabhat University

SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 23/10/2021-10:30:10-AM

Referrence URL webpage : https://www.youtube.com/watch?v=D1sPKohR5wg, https://news.npru.ac.th/u_news/detail.php?news_id=16901, https://news.npru.ac.th/u_news/detail.php?news_id=20823

รายวิชา
รหัสวิชา
       2000203

รายวิชา
       การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21

Course name
       Management in 21st Century

คำอธิบายรายวิชา :
       แนวคิดการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 การเป็นผู้ประกอบการ การใช้ประโยชน์สารสนเทศ การเงินและการลงทุน การบริหารความเสี่ยง การตลาดออนไลน์ จริยธรรมผู้ประกอบการ และกรณีศึกษา

Course description :
       


หน่วยงานภายใน :
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Department :
       The office of Academic Promotion and Registration

SDG Tag : SDG1 SDG4 
Last update : 08/06/2021-05:20:32-PM

รหัสวิชา
       1033210

รายวิชา
       เกมิฟิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้

Course name
       Gamification for Learning

คำอธิบายรายวิชา :
       

รายวิชาเกมิฟิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับแนวคิดเกมิฟิเคชั่น กลไกเกม (Machanics) อารมณ์ของเกม (Emotions) พลวัตของเกม (Dynamics) การพัฒนาเกมิฟิเคชั่นจากกรณีศึกษา การออกแบบเกมิฟิเคชั่น การประยุกต์ใช้เกมิฟิเคชั่นเชิงธุรกิจเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งรายวิชานี้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับครูประจำวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ ในการพัฒนากิจกรรมเกมิฟิเคชั่น และการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน โดยครูประจำรายวิชาดังกล่าวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลด้านเนื้อหาในรายวิชาและพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อให้นักศึกษาในรายวิชาเกมิฟิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ได้ออกแบบกิจกรรมเกมิฟิเคชั่นและการใช้เกมเป็นฐาน จากนั้นจึงนำกิจกรรมและเกมที่ออกแบบไปทดลองใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป  (หน้า 127 ในเล่มรายงานประจำปี 2563)Course description :
       


สาขาวิชา :
       เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

Major :
       Educational Technology and Innovation

หน่วยงานภายใน :
       Faculty of Education

Department :
       Faculty of Education

SDG Tag : SDG4 
Last update : 23/10/2021-08:09:08-AM