SDG1

No Poverty


เป้าหมายที่ 1:


     ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ (End poverty in all its forms everywhere) เป็นเป้าหมายที่ว่าด้วยการลดความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอื่น ๆ ด้วย (ตามการนิยามของแต่ละประเทศ) ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งชาย หญิง เด็ก คนยากจน และกลุ่มคนเปราะบาง เป้าประสงค์ของเป้าหมายนี้ครอบคลุมประเด็นการยกระดับรายได้ของผู้คนให้สูงกว่า $1.25 ต่อวัน (1.1) และลดสัดส่วนของความยากจนในมิติต่างๆ ของคนทุกกลุ่มให้เหลือครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 (1.2) เน้นการใช้ระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม (1.3) และการสร้างหลักประกันในเรื่องสิทธิของการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ บริการพื้นฐาน รวมถึง กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินและทรัพย์สิน (1.4) นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิต้านทานให้กับคนยากจนและเปราะบางจากภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศด้วย ในทางนโยบาย เป้าหมายนี้จะเน้นให้มีการช่วยเหลือกันระหว่างประเทศ โดยการระดมทรัพยากรที่หลากหลายไปช่วยประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า เพื่อลงทุนในโครงการที่ขจัดความยากจน (1.a) ให้นโยบายในระดับต่าง ๆ คำนึงถึงความละเอียดอ่อนด้านเพศสภาพและความยากจน (1.b)


     1.1 ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดำรงชีพรายวันต่ำกว่า $1.25 ต่อวัน
     1.2 ลดสัดส่วนชาย หญิง และ เด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ (ตามนิยามของแต่ละประเทศ) ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2573
     1.3 ดำเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง ภายในปี 2573
     1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะคนยากจนและกลุ่มผู้เปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐาน การถือกรรมสิทธิ์ และใช้ประโยชน์เหนือที่ดินและทรัพย์สิน
     1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทานและลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศและภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสภาวะเปราะบาง
     1.a สร้างหลักประกันว่ามีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญจากหลากหลายแหล่งที่มา ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมืออื่นในการพัฒนาเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนามีวิธีการที่เพียงพอ และสามารถคาดการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดสาหรับการดำเนินการตามโครงการ และนโยบายขจัดความยากจนในทุกมิติ
     1.b สร้างกรอบการดำเนินงานด้านนโยบายที่แข็งแกร่งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อน ด้านเพศสภาพและคนยากจน เพื่อสนับสนุนการ ลงทุนเพื่อขจัดความยากจนให้เพิ่มมากขึ้น

     *ภาษาไทยแปลโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

การสนับสนุนทางวิชาการ
สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา ภาษาจีน (ค.บ.)
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       Chinese Program
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งผลิตบัณฑิตครูสอนภาษาจีนที่มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน และรอบรู้ในศิลปะและวัฒนธรรมจีน โดยหลักสูตรฯ มีความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดให้นักศึกษาเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และเทียบโอนผลการเรียนกลับมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:08:19-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา การจัดการการบริการการท่องเที่ยวและสุขภาพนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       International Hospitality, Tourism and Wellness Management (International Programme)
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       การพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ สามสารถนำไปช่วยพัฒนาการสร้างงานสร้างอาชีพ คุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน สังคม และประเทศได้ โดยสามารถนำตัวชี้วัด sdg เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:09:43-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา สังคมศึกษา (ค.บ.)
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       Social Studies Program
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       เนื้อหาและกิจกรรมการสอนอยู่ในวาระสังคมศึกษา 5สาระ ประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร์ หน้าที่พบเมือง สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:11:05-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       Community Development Program
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       ในศาสตร์ของการทำงานพัฒนาชุมชนมีปรัชญาสำคัญในการะบวนการทำงานพัฒนาที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเท่าเทียมของมนุษย์ โดยปราศจากการดูถูกและกดขี่ผู้ที่มีสถานะในสังคมไม่เท่าเทียมกัน แต่อยู่ภายใต้การยึดหลักของการให้โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาตนเอง ชุมชนผ่านกระบวนการศึกษา อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิตให้มนุษย์เกิดความรู้ ความสามารถ ตลอดจนศักยภาพ ที่นำพาคุณภาพชีวิต และวิถีการดำเนินชีวิตที่พึ่งตนเองไเ้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:11:43-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Occupational Health and Safety Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีคุณภาพและมีทักษะการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทำงานได้ทันที


Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:17:27-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Food Science and Technology Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       การเรียนการสอนในสาขาวิชาเป็นการจัดการเรียนการสอนด้านการแปรรูปอาหาร โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร หรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้โดยเน้นพื้นฐานการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ และสร้าง mind set ให้นักศึกษามีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี ให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม นอกจากนั้นในการเรียนการสอนยังส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริม หรือแก้ปัญหาของผู้ประกอบการในชุมชน รวมถึงมีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และยังมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า โดยมีการนำของที่เหลือจากกระบวนการผลิตหลัก มาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:19:11-PM

รายวิชา
รหัสวิชา
       2000203

รายวิชา
       การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21

Course name
       Management in 21st Century

คำอธิบายรายวิชา :
       แนวคิดการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 การเป็นผู้ประกอบการ การใช้ประโยชน์สารสนเทศ การเงินและการลงทุน การบริหารความเสี่ยง การตลาดออนไลน์ จริยธรรมผู้ประกอบการ และกรณีศึกษา

Course description :
       


หน่วยงานภายใน :
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Department :
       The office of Academic Promotion and Registration

SDG Tag : SDG1 SDG4 
Last update : 08/06/2021-05:20:32-PM

รหัสวิชา
       2000207

รายวิชา
       วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

Course name
       Sufficiency Economy Ways of Life

คำอธิบายรายวิชา :
       ความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน การนำองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองและชุมชน และการประยุกต์องค์ความรู้สู่ชุมชนเป้าหมาย

Course description :
       


หน่วยงานภายใน :
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Department :
       The office of Academic Promotion and Registration

SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG17 
Last update : 08/06/2021-05:20:57-PM

รหัสวิชา
       2000208

รายวิชา
       เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Course name
       Creative Economy

คำอธิบายรายวิชา :
       แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ด้านการศึกษา การสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าหรือการบริการ การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม และการประยุกต์องค์ความรู้สู่ชุมชนเป้าหมาย

Course description :
       


หน่วยงานภายใน :
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Department :
       The office of Academic Promotion and Registration

SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG17 
Last update : 08/06/2021-05:21:33-PM