SDG3

Good Health and Well Being


เป้าหมายที่ 3 :


     สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพที่สำคัญหลายประเด็น ตั้งแต่ การลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก (3.1), ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิด (3.2), ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อน (3.3), ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ (3.4), ประเด็นเรื่องยาเสพติดและแอลกอฮอล์ (3.5), การตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (3.6), อนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว (3.7), การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (3.8) และ ลดการตายและป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษต่าง ๆ (3.9) ในทางนโยบาย เป้าหมายที่ 3 จะเน้นไปที่การปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะเรื่องยาสูบ (3.a), การวิจัยและพัฒนายาและวัคซีน และการเข้าถึงยาและวัคซีนถ้วนหน้าผ่านการผ่อนปรนบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้คนในประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงยาได้ (3.b), สร้างและรักษากำลังคนด้านสุขภาพ (3.c) และเสริมขีดความสามารถในการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ (3.d)


     3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ำกว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคนภายในปี 2573
     3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่ำถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลงให้ต่ำถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573
     3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรียและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573
     3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีภายในปี 2573
     3.5 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย
     3.6 ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563
     3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการข้อมูลการให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัวและการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573
     3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
     3.9 ลดจำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน ให้ลดลงอย่างมากภายในปี 2573
     3.a เสริมการดำเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม
     3.b สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยา สำหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกำลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยา และวัคซีนจำเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุขซึ่งเน้นย้ำสิทธิสำหรับประเทศกำลัง พัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติ ในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า
     3.c เพิ่มการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุขภาพและการสรรหาการพัฒนา การฝึกฝนและการเก็บรักษากำลังคนด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
     3.d เสริมขีดความสามารถสำหรับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศ และระดับโลก

การสนับสนุนทางวิชาการ
สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       กลุ่มวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว
       คณะครุศาสตร์

Program/Faculty
       Psychology and Guidance
       Faculty of Education

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       ดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการส่งเสริมจิตวิทยา สุขภาพจิต การปรับตัว และการแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG3 SDG17 
Last update : 05/08/2021-11:53:13-AM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
       คณะครุศาสตร์

Program/Faculty
       Educational Technology and Innovation Program
       Faculty of Education

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       มีการบูรณาการเข้ากับโครงการของสาขาวิชา และโครงการต่างๆ เชื่อมโยงกับวิชาเรียน

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-11:54:03-AM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา การจัดการการบริการการท่องเที่ยวและสุขภาพนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       International Hospitality, Tourism and Wellness Management (International Programme)
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       การพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ สามสารถนำไปช่วยพัฒนาการสร้างงานสร้างอาชีพ คุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน สังคม และประเทศได้ โดยสามารถนำตัวชี้วัด sdg เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:09:43-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา สังคมศึกษา (ค.บ.)
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       Social Studies Program
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       เนื้อหาและกิจกรรมการสอนอยู่ในวาระสังคมศึกษา 5สาระ ประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร์ หน้าที่พบเมือง สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:11:05-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       Community Development Program
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       ในศาสตร์ของการทำงานพัฒนาชุมชนมีปรัชญาสำคัญในการะบวนการทำงานพัฒนาที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเท่าเทียมของมนุษย์ โดยปราศจากการดูถูกและกดขี่ผู้ที่มีสถานะในสังคมไม่เท่าเทียมกัน แต่อยู่ภายใต้การยึดหลักของการให้โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาตนเอง ชุมชนผ่านกระบวนการศึกษา อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิตให้มนุษย์เกิดความรู้ ความสามารถ ตลอดจนศักยภาพ ที่นำพาคุณภาพชีวิต และวิถีการดำเนินชีวิตที่พึ่งตนเองไเ้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 
Last update : 05/08/2021-12:11:43-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา จุลชีววิทยา
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Microbiology Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       ลดการใช้สารเคมีโดยการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์รักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และสร้างพลังงานสีเขียว

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:15:42-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Public Health Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       หลักสูตรเน้นการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอยู่เสมอ


Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:16:44-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Occupational Health and Safety Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีคุณภาพและมีทักษะการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทำงานได้ทันที


Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:17:27-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Food Science and Technology Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       การเรียนการสอนในสาขาวิชาเป็นการจัดการเรียนการสอนด้านการแปรรูปอาหาร โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร หรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้โดยเน้นพื้นฐานการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ และสร้าง mind set ให้นักศึกษามีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี ให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม นอกจากนั้นในการเรียนการสอนยังส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริม หรือแก้ปัญหาของผู้ประกอบการในชุมชน รวมถึงมีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และยังมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า โดยมีการนำของที่เหลือจากกระบวนการผลิตหลัก มาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:19:11-PM

โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการ
       การประชุมวิชาการเครือข่ายทางการพยาบาลระดับนานาชาติ ณ hungkuang university

รายละเอียดโครงการ :
       

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ Hungkuang University ไต้หวัน จัดประชุมวิชาการเครือข่ายทางการพยาบาลระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย Hungkuang University ไต้หวัน โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วม 4 คน มีเป้าหมายในการเรียนรู้ที่สำคัญ 3 ด้าน คือ

1) Internationalization of Nursing Teacher in SDGs

          2) Collaborative Networking for transcultural nursing in learning program for nursing international conference

          3) Policy and learning techniques to develop Nursing curriculum 

โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 มีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมดังนี้

     1. Panel discussion และนำเสนอผลงานวิชาการทางการพยาบาลเกี่ยวกับเป้าหมายความยั่งยืนและบัณฑิตนักปฏิบัติทางการพยาบาลในชุมชนและในคลินิก Implementation of SDGs in Nursing Education and Clinical Practice

          2. ประชุมหารือแนวทางประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอนทางด้านการพยาบาลในชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย Hungkuang University ไต้หวัน

          3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบบความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทProject detail :
       


Photo :
หน่วยงานภายนอกที่ทำความร่วมมือ :
       


External agency :
       


หน่วยงานภายใน :
       Faculty of Nursing

SDG Tag : SDG3 SDG17 
Last update : 18/10/2021-07:42:24-AM

Referrence URL webpage : http://nurse.npru.ac.th/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86&lntype=extmod&sys=sys_webgallery&dat=detail&gald_id=2520

รายวิชา
รหัสวิชา
       2000207

รายวิชา
       วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

Course name
       Sufficiency Economy Ways of Life

คำอธิบายรายวิชา :
       ความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน การนำองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองและชุมชน และการประยุกต์องค์ความรู้สู่ชุมชนเป้าหมาย

Course description :
       


หน่วยงานภายใน :
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Department :
       The office of Academic Promotion and Registration

SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG17 
Last update : 08/06/2021-05:20:57-PM

รหัสวิชา
       2000208

รายวิชา
       เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Course name
       Creative Economy

คำอธิบายรายวิชา :
       แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ด้านการศึกษา การสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าหรือการบริการ การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม และการประยุกต์องค์ความรู้สู่ชุมชนเป้าหมาย

Course description :
       


หน่วยงานภายใน :
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Department :
       The office of Academic Promotion and Registration

SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG17 
Last update : 08/06/2021-05:21:33-PM

รหัสวิชา
       4522201

รายวิชา
       โภชนศาสตร์

Course name
       Nutrition

คำอธิบายรายวิชา :
       

ผู้สอนจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาทุกคนสำรวจสุขภาพของตนเอง ด้วยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว และวิเคราะห์ดัชนีมวลกาย (BMI) จากนั้นให้วิเคราะห์ตนเองว่ามีสุขภาพอย่างไร กรณีที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น มีภาวะอ้วน ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าเกิดจากอะไรพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และมีการติดตามผลว่าผู้เรียนสามารถปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตหรือไม่ และมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือไม่ 

2. ให้ความรู้เรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยการอ่านฉลากโภชนาการ เพื่อประโยชน์ในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคให้เหมาะสมกับเเต่ละบุคคล รวมถึงให้เห็นความสำคัญของการลดหวานมันเค็ม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เกิดจากการบริโภคอาหาร 

3. กิจกรรมเกมส์ “Davinci game จานนี้กี่เเคล” ทำให้นักศึกษาคำนึงถึงปริมาณเเคลอรีที่ได้รับว่ารับประทานอาหารประเภทใด ให้เเคลอรีมากหรือน้อย เพื่อที่จะได้จำกัดปริมาณการบริโภคอย่างเหมาะสม
Course description :
       


สาขาวิชา :
       การจัดการอาหาร

Major :
       Food Management

หน่วยงานภายใน :
       Faculty of Science and Technology

Department :
       Faculty of Science and Technology

SDG Tag : SDG3 
Last update : 23/10/2021-07:52:46-AM

รหัสวิชา
       4513207

รายวิชา
       อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม

Course name
       Food for Health and Beauty

คำอธิบายรายวิชา :
       

ผู้สอนจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีสุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดี ดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาทดลองทำอาหารเพื่อสุขภาพคนละ 1 เมนูพร้อมนำเสนอ concept idea ว่าอาหารสุขภาพที่ทำเหมาะกับคนกลุ่มใด และมี phytochemical และ zoochemical อะไรบ้างในเมนูนั้นๆ 

2. จัดการเรียนการสอนเรื่องการดูแลสุขภาพและความงาม ได้แก่ อาหารลดน้ำหนัก, IF, Ketogenic diet,อาหารชีวจิต, south beach diet, Low CARB, Macrobiotics, CLEAN food, อาหารก่อมะเร็งและต้านมะเร็ง, วิธีการ burned เพื่อลดไขมันในร่างกาย, การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เป็นต้น

3. จัดกิจกรรม Challenge ให้นักศึกษาแข่งกันลดน้ำหนักและ % ไขมันในร่างกาย โดยวัดก่อนเรียนตอนต้นเทอม และวัดอีกครั้งก่อนปิด course โดยให้คะแนนพิเศษสำหรับ นศ. ที่ทำสำเร็จ 5 %

4. จัดกิจกรรม Challenge การวิ่งสะสม km. แข่งกับอาจารย์ผู้สอน

5. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ร้านอาหารมังสวิรัติบ้านอิ่มเย็น ร้านอาหารออร์แกนิกส์ ปฐมออร์แกนิกส์

6. ให้นักศึกษาค้นคว้า งานวิจัยที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพมานำเสนอหน้าชั้นเรียนคนละเรื่องเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในห้องเรียน

7. เผยแพร่เมนูอาหารชูสุขภาพที่มีความโดดเด่น น่าสนใจลงในเพจสาขาฯ เพื่อการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์หลักสูตรCourse description :
       


สาขาวิชา :
       การจัดการอาหาร

Major :
       Food Management

หน่วยงานภายใน :
       Faculty of Science and Technology

Department :
       Faculty of Science and Technology

SDG Tag : SDG3 
Last update : 23/10/2021-08:01:05-AM

รหัสวิชา
       4173704

รายวิชา
       การพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ

Course name
       Emergency Nursing and Disaster Management

คำอธิบายรายวิชา :
       
รายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ มีการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับ ภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชและการคลอดฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉินระบบต่อมไร้ท่อ หลักการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้เจ็บป่วย/บาดเจ็บฉุกเฉิน หลักการพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วย / ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ระยะก่อนถึงโรงพยาบาล ฝึกปฏิบัติการ: คัดแยกผู้บาดเจ็บ / ผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และ ณ ห้องฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉินทางสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติการ : การประเมิน และการช่วยเหลือระบบไหลเวียนโลหิต : การห้ามเลือด โดยการเย็บแผล ภาวะฉุกเฉินทางผิวหนัง การพยาบาลฉุกเฉิน ฝึกปฏิบัติการ : ประเมินและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไฟไหม้/น้ำร้อนลวก/ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นลม ภาวะฉุกเฉินทางระบบทางเดินหายใจ ฝึกปฏิบัติการ : การประเมิน และการช่วยเหลือระบบหายใจ (การเปิดทางเดินหายใจโดยการจัดท่า การใช้อุปกรณ์ และการใช้ Mask Valve Bag with self inflation) ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช การช่วยฟื้นคืนชีพ ฝึกปฏิบัติการ: ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน BLS, AED ฝึกปฏิบัติการ: การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) ภาวะฉุกเฉินระบบกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อและการยกเคลื่อนย้าย  ฝึกปฏิบัติการ: ดาม การเคลื่อนย้าย การถอดหมวกกันน้อค การใส่ cervical collar ภาวะฉุกเฉินทางช่องท้อง ในภาคปฏิบัติทางการพยาบาลสอน เรื่องการเกิดอุบัติเหตุจราจรและการให้การช่วยเหลือ มีการฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทางจราจรที่สงสัยว่ามีภาวะกระดูกสันหลังส่วนต้นคอได้รับบาดเจ็บร่วมกับแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม การฝึกปฏิบัติในแต่ละบทบาทหน้าที่ของการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีเกิดอุบัติภัยหมู่ โดยใช้ระบบบัญชาการ (Incident command system) การฝึกปฏิบัติการยกเคลื่อนย้ายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นการนำความรู้จากการเรียนทฤษฎีที่กล่าวไว้ข้างต้น ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในสถานการณ์จริง ทั้งมิติการส่งเสริม การป้องกัน การดูแล และการฟื้นฟูCourse description :
       


สาขาวิชา :
       การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หน่วยงานภายใน :
       Faculty of Nursing

Department :
       Faculty of Nursing

SDG Tag : SDG3 
Last update : 23/10/2021-08:18:58-AM

รหัสวิชา
       4173501

รายวิชา
       การพยาบาลมารดาทารก

Course name
       Maternal and Newborn Nursing

คำอธิบายรายวิชา :
       
รายวิชาการพยาบาลมารดาทารก มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การพยาบาลมารดาและทารก การให้คำปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว ภาวะมีบุตรยาก การปฏิสนธิ การตั้งครรภ์ และปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ จิตสังคมของมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด ภาวะโภชนาการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล นำใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทารกแรกเกิด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภาวะตกเลือดหลังคลอด 


Course description :
       


สาขาวิชา :
       การพยาบาลสูติศาสตร์

หน่วยงานภายใน :
       Faculty of Nursing

Department :
       Faculty of Nursing

SDG Tag : SDG3 
Last update : 23/10/2021-08:33:34-AM