SDG17

Partnerships for the Goals


ในโลกยุคปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการแบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม การประสานงานด้านนโยบายจะช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถจัดการหนี้ได้ เช่นเดียวกับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประสบผลในการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา (North-South) และความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับสนุนแผนระดับชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มอัตราการส่งออก ซึ่งนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดที่จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในหลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าที่เสมอภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุติธรรม เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

17.1 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดย รวมถึงผ่านทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศกำลังพัฒนา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บ ภาษีและรายได้ของอื่นๆ ของรัฐ
17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดำเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อย 0.7 สำหรับให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สำหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA พิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ 0.20 สำหรับให้แก่ประประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
17.3 "ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศกำลังพัฒนา"
17.4 ช่วยประเทศกำลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสมและแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพื่อลดการประสบปัญหาหนี้
17.5 "ใช้และดำเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด"
17.6 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ , ใต้-ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก
17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศกำลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลงร่วมกัน
17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีด ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทำงานได้อย่างเต็มที่ ภายในปี 2560 และเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่สำคัญ(enabling technology) เฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
17.9 เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสำหรับการดำเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดำเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ , ใต้-ใต้ และไตรภาคี
17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา
17.11 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี 2563
17.12 ทำให้เกิดการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจำกัดปริมาณในระยะยาวสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจขององค์การการค้าโลก โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด
17.13 เพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย
17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.15 เคารพพื้นที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศที่จะสร้างและดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.16 ยกระดับความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา
17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน
17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพิ่มการมีอยู่ของข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลา และเชื่อถือได้ ที่จำแนกในเรื่องรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความบกพร่องทางร่างกาย ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี 2563
17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกำลังพัฒนา ภายในปี 2573

การสนับสนุนทางวิชาการ
สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       กลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา
       คณะครุศาสตร์

Program/Faculty
       Fundamentals of Education
       Faculty of Education

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       จัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีพครู เพื่อเป็นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของความเป็นครู ตั้งแต่เข้าเรียนโดยการวัดแววความเป็นครู ในแต่ละชั้นปี นักศึกษาจะต้องได้รับการบ่มเพาะทั้งด้าน Knowleage  Skill and Attitude/Attribute จนจบการศึกษา ในระหว่างที่เรียนแต่ละชั้นปี นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกปฏิบัติการที่สถานศึกษา และช่วยงานของโรงเรียนและชุมชน นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปสู่โรงเรียน และชุมชน นำองค์ความรู้มาถอดบทเรียนและสะท้อนกลับทั้งโรงเรียน ชุมชน และมหาวิทยาลัย และตัวนักศึกษาเอง สามารถนำกลับไปปรับปรุงและพัฒนา ต่อยอดการศึกษา และการดำรงชีวิตของนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-11:41:53-AM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
       คณะครุศาสตร์

Program/Faculty
       Curriculum and Instruction Program
       Faculty of Education

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       พัฒนาผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 


Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-11:44:52-AM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       กลุ่มวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว
       คณะครุศาสตร์

Program/Faculty
       Psychology and Guidance
       Faculty of Education

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       ดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการส่งเสริมจิตวิทยา สุขภาพจิต การปรับตัว และการแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG3 SDG17 
Last update : 05/08/2021-11:53:13-AM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
       คณะครุศาสตร์

Program/Faculty
       Educational Technology and Innovation Program
       Faculty of Education

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       มีการบูรณาการเข้ากับโครงการของสาขาวิชา และโครงการต่างๆ เชื่อมโยงกับวิชาเรียน

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-11:54:03-AM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา การประถมศึกษา
       คณะครุศาสตร์

Program/Faculty
       Elementary Education Program
       Faculty of Education

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะการเรียนรุ้เพื่อส่งเสริมความสามารถของตนเองในอนาคต คือ ให้วิธีการและการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งเน้นการสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักวิชาการ ที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดความยั่งยืนในการศึกษา และเน้นการพัฒนาครูที่ส่งเสริมการคิด การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-11:54:33-AM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา พลศึกษา
       คณะครุศาสตร์

Program/Faculty
        Physical Education Program
       Faculty of Education

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       การพัฒนาการศึกษา

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-11:55:11-AM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา ภาษาจีน (ค.บ.)
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Program/Faculty
       Chinese Program
       Faculty of Humanities and Social Sciences

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งผลิตบัณฑิตครูสอนภาษาจีนที่มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน และรอบรู้ในศิลปะและวัฒนธรรมจีน โดยหลักสูตรฯ มีความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดให้นักศึกษาเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และเทียบโอนผลการเรียนกลับมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:08:19-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา จุลชีววิทยา
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Microbiology Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       ลดการใช้สารเคมีโดยการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์รักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และสร้างพลังงานสีเขียว

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:15:42-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Multimedia Technology Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       หลักสูตรมีคุณภาพที่ดี

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:16:12-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Public Health Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       หลักสูตรเน้นการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอยู่เสมอ


Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:16:44-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Occupational Health and Safety Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีคุณภาพและมีทักษะการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทำงานได้ทันที


Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:17:27-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Crop Production Technology Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       " สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชมุ่งเน้นให้บัณฑิต ได้เรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติทางด้านการผลิตพืช การใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อทำให้การผลิตพืชมีคุณภาพ เพื่อให้บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาสามารถที่จะผลิตพืชเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนเกิดเป็นความมั่นคงทางอาหาร และสามารถที่จะผลิตพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อขายสร้างรายได้ โดยรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะในด้านนี้ได้แก่ รายวิชาหลักการผลิตพืช รายวิชาเกษตรกรรมยั่งยืน รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตข้าว รายวิชาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศัตรูพืช และรายวิชาการตลาดและมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น
          นอกจากนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรในชุมชน โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี เป็นผู้นำนักศึกษาลงพื้นที่ โดยผ่านทางโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบท เป็นต้น


Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:18:38-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Food Science and Technology Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       การเรียนการสอนในสาขาวิชาเป็นการจัดการเรียนการสอนด้านการแปรรูปอาหาร โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร หรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้โดยเน้นพื้นฐานการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ และสร้าง mind set ให้นักศึกษามีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี ให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม นอกจากนั้นในการเรียนการสอนยังส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริม หรือแก้ปัญหาของผู้ประกอบการในชุมชน รวมถึงมีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และยังมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า โดยมีการนำของที่เหลือจากกระบวนการผลิตหลัก มาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:19:11-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Agricultural Innovation and Management Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       เรียนรู้และใช้พลังงานจากแสงในการทำกิจกรรมในฟาร์ม

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:22:03-PM

สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
       สาขาวิชา วิทยาการข้อมูล
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Program/Faculty
       Data Science Program
       Faculty of Science and Technology

รายละเอียดการสนับสนุนด้าน SDG
       สาขาวิชาฯ มีนโยบายสนับสนุนให้การศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเปิดหลักสูตรวิทยาการข้อมูล ให้มีโอกาสในการเรียนทั้งหญิงและชาย แช่น สนับสนุนการขอทุนการเรียนจากมหาวิทาลัยฯ  เป็นต้น

Academic support SDG
       


SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 05/08/2021-12:26:14-PM

โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการ
       กลุ่มจิตอาสาร่วมย้ายกล้าพันธุ์พืช ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มรน.

รายละเอียดโครงการ :
       

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วย อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์อนัญญา ทองสิมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษากลุ่มแกนนำ จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ทำกิจกรรมย้ายกล้าพันธุ์พืชกว่า 7,000 ต้น เพื่อเตรียมแจกจ่ายแก่เกษตรกรในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมProject detail :
       


Photo :


หน่วยงานภายนอกที่ทำความร่วมมือ :
       


External agency :
       


หน่วยงานภายใน :
       Faculty of Education

SDG Tag : SDG17 
Last update : 14/10/2021-08:27:26-AM

Referrence URL webpage : https://news.npru.ac.th/u_news/news_detail.php?news_id=20940

ชื่อโครงการ
       การประชุมวิชาการเครือข่ายทางการพยาบาลระดับนานาชาติ ณ hungkuang university

รายละเอียดโครงการ :
       

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ Hungkuang University ไต้หวัน จัดประชุมวิชาการเครือข่ายทางการพยาบาลระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย Hungkuang University ไต้หวัน โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วม 4 คน มีเป้าหมายในการเรียนรู้ที่สำคัญ 3 ด้าน คือ

1) Internationalization of Nursing Teacher in SDGs

          2) Collaborative Networking for transcultural nursing in learning program for nursing international conference

          3) Policy and learning techniques to develop Nursing curriculum 

โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 มีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมดังนี้

     1. Panel discussion และนำเสนอผลงานวิชาการทางการพยาบาลเกี่ยวกับเป้าหมายความยั่งยืนและบัณฑิตนักปฏิบัติทางการพยาบาลในชุมชนและในคลินิก Implementation of SDGs in Nursing Education and Clinical Practice

          2. ประชุมหารือแนวทางประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอนทางด้านการพยาบาลในชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย Hungkuang University ไต้หวัน

          3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบบความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทProject detail :
       


Photo :
หน่วยงานภายนอกที่ทำความร่วมมือ :
       


External agency :
       


หน่วยงานภายใน :
       Faculty of Nursing

SDG Tag : SDG3 SDG17 
Last update : 18/10/2021-07:42:24-AM

Referrence URL webpage : http://nurse.npru.ac.th/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86&lntype=extmod&sys=sys_webgallery&dat=detail&gald_id=2520

ชื่อโครงการ
       การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology”

รายละเอียดโครงการ :
       

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โรงพยาบาลนครปฐม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” ในระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนําไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ ย่อมชี้ชัดถึงความเป็นเลิศ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาProject detail :
       


Photo :


หน่วยงานภายนอกที่ทำความร่วมมือ :
       


External agency :
       


หน่วยงานภายใน :
       Faculty of Education

SDG Tag : SDG17 
Last update : 18/10/2021-07:55:15-AM

Referrence URL webpage : http://dept.npru.ac.th/conference12/

ชื่อโครงการ
       โครงการต่อยอดนวัตกรรมและแนวคิดธุรกิจของนักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup) (โครงการ GSB Innovation Club)

รายละเอียดโครงการ :
       

ธนาคารออมสินเป็นองค์กรของรัฐ ซึ่งมีพันธกิจสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับรัฐบาลได้วางรากฐานในการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค Thailand 4.0 ธนาคาร จึงจำเป็นต้องสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ คือ นักศึกษา และเยาวชน ที่สนใจพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup ให้มีความเข้มแข็ง และตอบสนองนโยบายรัฐบาล พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SMEs Startup ให้สามารถดำเนินธุรกิจ และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการ ที่สามารถดำเนินธุรกิจแนวใหม่ โดยการปลูกฝังตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็น Mass SME และ National Startup ได้ตามความมุ่งหวังของรัฐบาล และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ SMEs Startup อย่างครบวงจร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า ผู้ประกอบการ SMEs Startup จึงกำหนดจัดโครงการ GSB Innovation Club ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ SMEs Startup อย่างยั่งยืน โดยตั้งเป็น Co-Working Space ในมหาวิทยาลัย มีการกำหนดโจทย์ให้นักศึกษาคิดค้นนวัตกรรม และสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media โดยมุ่งให้การสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจเริ่มธุรกิจ ให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ

กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย

1. กิจกรรม Innovation Club by GSB Startup

ธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง Innovation Club by GSB Startup เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการติดต่อประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ2. กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

ธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการใช้พื้นที่ Innovation Club by GSB Startup กำหนดจัดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โดยธนาคารออมสินจะกำหนดโจทย์รายเดือน เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน และนำผลงานส่งเข้าประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาที่สนใจและได้จัดส่งผลงานเข้าประกวดมากมาย อาทิ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Go it ! 

เรื่องธุรกิจสร้างสรรค์ทำได้จริง Living Tech

กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Build นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

 Project detail :
       


PDF File :
Open PDF file

Photo :


หน่วยงานภายนอกที่ทำความร่วมมือ :
       ธนาคารออมสิน

External agency :
       


หน่วยงานภายใน :
       Faculty of Education

SDG Tag : SDG17 
Last update : 18/10/2021-09:24:03-AM

Referrence URL webpage : https://www.youtube.com/channel/UC8W5wvPf6wBUh5PrOdrhgcw/videos

ชื่อโครงการ
       โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ป่าชุมชน ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดโครงการ :
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับชุมนุม Safety Life ร่วมกันจัดทำโครงการจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ป่าชุมชน ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในการร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้นเนื่องจาก พบว่าแต่ก่อนเดิมภูเขาโดยรอบเป็นภูเขาหัวโล้น จึงทำให้ฤดูฝนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก จึงทำให้ชุมชนชาวบ้านในบริเวณรอบพื้นที่เกิดความเสียหาย ได้รับผลกระทบอย่างมาก และเมื่อถึงฤดูแล้งชาวบ้านก็ขาดแคลนน้ำทั้งอุปโภค บริโภค จึงจัดโครงการนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์ในการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและรับใช้สังคม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงาน และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นProject detail :
       


Photo :


หน่วยงานภายนอกที่ทำความร่วมมือ :
       


External agency :
       


หน่วยงานภายใน :
       Faculty of Education

SDG Tag : SDG17 
Last update : 19/10/2021-04:20:05-AM

ชื่อโครงการ
       โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาสื่อเรียนรูปพรรณพืชสมุนไพรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

รายละเอียดโครงการ :
       

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับพระราชานุญาติให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 และได้มีการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการจัดกิจกรรมโดยดำเนินงานตามแผนในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ในกิจกรรมย่อยฐานข้อมูลการดำเนินงานหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริกิจกรรมย่อยฐานข้อมูลทรัพยากรในท้องถิ่น และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนต่อไป

     ทั้งนี้ พืชสมุนไพรและพรรณไม้สมุนไพรมีหลายร้อยชนิด ซึ่งพืชสมุนไพรหลายชนิดเป็นพืชที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน และมีคุณค่าทางสมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น หากสามารถนำมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้เรียนรู้จนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพร จะทำให้เยาวชนรู้ถึงคุณค่าของสมุนไพรรอบตัวและเกิดความรู้สึกอยากอนุรักษ์พรรณพืชด้านสมุนไพรด้วยตนเอง จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อเรียนรู้พรรณพืชสมุนไพรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อเรียนรู้พรรณพืชสมุนไพรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่รวมข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน เผยแพร่สื่อเรียนรู้พรรณพืชสมุนไพรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

รูปแบบกิจกรรม 

      ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพรรณพืชสมุนไพรรอบตัวเพื่อนำมาออกแบบสื่อเรียนรู้พรรณพืชสมุนไพรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ดำเนินการพัฒนาสื่อเรียนรู้พรรณพืชสมุนไพรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับพรรณพืชสมุนไพร กิจกรรมเสริมความเข้าใจ และแบบทดสอบวัดความเข้าใจ ดำเนินการเผยแพรสื่อเรียนรูปพรรณพืชสมุนไพร ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาProject detail :
       


Photo :
หน่วยงานภายนอกที่ทำความร่วมมือ :
       


External agency :
       


หน่วยงานภายใน :
       Faculty of Education

SDG Tag : SDG17 
Last update : 20/10/2021-03:39:45-AM

ชื่อโครงการ
       โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการจัดแสดงนิทรรศการและงาน Event หัวข้อ “Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์”

รายละเอียดโครงการ :
       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการจัดแสดงนิทรรศการและงาน Event จัด ภายใต้หัวข้อ“Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นการบูรณาการทักษะความสามารถที่ได้สั่งสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 สร้างสรรค์ผ่านสื่อนิทรรศการในรายวิชาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย หันมาดูแล และใส่ใจการแยกขยะกันมากขึ้น กิจกรรมในงานจะมีบูธกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด 5 บูธกิจกรรม ได้แก่ ส่วนที่ 1 โซน Check & Shock นำเสนอเป็น ป้ายความรู้ ด้านปัญหาขยะ ส่วนที่ 2 โซน Zero Waste World นำเสนอ ป้ายความรู้ ด้านปัญหาขยะ 12 ประเทศ ส่วนที่ 3 โซน Waste Land นำเสนอป้ายให้ความรู้ ด้าน 7R: วิธีลดขยะ ส่วนที่ 4 โซน Waste Wow DIY นำเสนอป้ายความรู้ ในด้านการ DIY ส่วนที่ 5 โซน ขยะแปลงร่าง นำเสนอป้ายให้ความรู้ ด้านขยะรีไซเคิลProject detail :
       


Photo :


หน่วยงานภายนอกที่ทำความร่วมมือ :
       


External agency :
       


หน่วยงานภายใน :
       Faculty of Education

SDG Tag : SDG17 
Last update : 20/10/2021-04:25:50-AM

Referrence URL webpage : https://news.npru.ac.th/u_news/detail.php?news_id=16970

ชื่อโครงการ
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดรถพลังงานไฟฟ้า รับ-ส่ง นักศึกษาและเจ้าหน้าที่

รายละเอียดโครงการ :
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีรถบริการรับ-ส่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับ-ส่ง ผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็น นักเรียน หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการลดจำนวนการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์สัญจรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการจราจร และมลพิษภายในมหาวิทยาลัยตามมา


     การบริหารจัดการ การเดินรถ มีจุดมุ่งหมายในการลดมลภาวะจากการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย จึงได้มีโครงการ นำรถไฟฟ้า (Electric Shuttle BUS) ในการรับ-ส่ง นักเรียน หรือเจ้าหน้าที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดการให้บริการ คือ มีรถไฟฟ้าจำนวน 2 คัน สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้สูงสุด 22 ที่นั่ง/คัน วิ่งให้บริการรอบมหาวิทยาลัย ผ่านอาคาร และสถานที่สำคัญต่างๆ จำนวน 18 จุดจอด (Bus Stop) โดย 1 รอบมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ระยะเวลาต่อรอบประมาณ 15 นาที ให้บริการในวันทำการ ตั้งแต่ 10.00-13.30 น. ใน 1 วัน มีจำนวน trips ทั้งหมด = 28 trips per day หรือคิดเป็นระยะทางทั้งหมด 56 kilometers per day และมีผู้โดยสารเฉลี่ย 120 คนในวันทำการ (person on weekday)
Project detail :
       


Photo :


หน่วยงานภายนอกที่ทำความร่วมมือ :
       


External agency :
       


หน่วยงานภายใน :
       Nakhon Pathom Rajabhat University

SDG Tag : SDG17 
Last update : 20/10/2021-06:29:12-AM

ชื่อโครงการ
       การศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.)

รายละเอียดโครงการ :
       

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) ในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบันทั้งหมด 11 สาขาวิชา ได้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

5. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

6. สาขาวิชานิติศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ

7. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

8. สาขาวิชาการตลาด 

9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

10. สาขาวิชาการบัญชี 

11. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการจัดการศึกษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว และมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี มาเรียนต่อยอด เป็นทางเลือกให้ผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ หรือผู้ที่มีภาระการทำงานแล้ว ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตProject detail :
       


Photo :
หน่วยงานภายใน :
       Nakhon Pathom Rajabhat University

SDG Tag : SDG4 SDG17 
Last update : 23/10/2021-10:30:10-AM

Referrence URL webpage : https://www.youtube.com/watch?v=D1sPKohR5wg, https://news.npru.ac.th/u_news/detail.php?news_id=16901, https://news.npru.ac.th/u_news/detail.php?news_id=20823

ชื่อโครงการ
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับคะแนนการประเมิน ITA ระดับ A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดโครงการ :
                
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณธรรม ความโปร่งใส และการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล อันประกอบไปด้วย หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มหาวิทยาลัยจึงได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้คะแนน 85.9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยุ่ในระดับ A จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 72.45 คะแนน อยู่ในระดับ C


Project detail :
       


หน่วยงานภายนอกที่ทำความร่วมมือ :
       


External agency :
       


หน่วยงานภายใน :
       Policy and Planning Division

SDG Tag : SDG17 
Last update : 25/10/2021-02:59:37-AM

Referrence URL webpage : https://news.npru.ac.th/u_news/news_detail.php?news_id=22344

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
Title
       A simple recorded-bit patterning scheme for bit-patterned media recording

ผู้เขียน (Author)
       Arrayangkool A., Warisarn C., Myint L. M. M. and Kovintavewat P.

บทคัดย่อ
       


Abstract :
       In bit-patterned magnetic recording (BPMR), intersymbol interference (ISI) and inter-track interference (ITI) become a major impairment due to small bit and track pitches. One way to alleviate ISI and ITI is to encode the data sequence before recording. In general, two-dimensional (2D) coding scheme requires many redundant bits, thus lowering the code rate. This paper proposes a novel 2D coding scheme (referred to as a simple recorded-bit patterning (RBP) scheme) with high code rate to combat both ISI and ITI effects. Specifically, the data bits will first be patterned by finding the best data pattern based on a look-up table that can avoid severe ISI and ITI effects before recording. Simulation results indicate that the proposed scheme can provide a significant performance improvement if compared to the system without coding.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

ปีที่เผยแพร่
       2013

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/6559583

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:34:05-PM

Title
       Development of Tin-Based Single Crystal Scintillator for Double-Beta Decay Experiments

ผู้เขียน (Author)
       Aryal P., Khan A., Kim H. J., Vuong P. Q., Kaewkhao J., Kothan S. and Kaewjaeng S.

Abstract :
       124Sn is one of the potential candidate isotopes for the study of 2νββ and 0νββ decay having a Qββ value of 2.228 MeV and natural isotopic abundance of 5.8%. 124Sn-loaded-liquid scintillator has been investigated for 2νββ and 0νββ decay search. Since 2νββ has not been experimentally observed from 124Sn isotope, unlike some of the isotopes subject to double-beta decay (DBD), it is necessary to study this element. However, lower light yield, chemical instability, and lower Sn-loading capability are some of the limitations of the liquid and plastic scintillators. The current investigation has been carried out to develop a single crystal of tetraphenyltin (TPSn) for the 2νββ and 0νββ decay search experiments. The TPSn powder for crystal growing was purified by recrystallization. The single crystals were grown using two-zone vertical Bridgman and slow solvent-evaporation techniques. Purified powder, diphenyloxazole (PPO), 1, 4-bis(2-methylstyryl) benzene (bis-MSB), and anthracene-doped Bridgman-grown crystal and anthracene-doped solvent-evaporation grown crystals showed X-ray induced emission peaking at 475 nm. The anthracene-doped crystal grown by solvent evaporation method showed scintillation under α-particles excitation from 241Am source. Two decay components, 16 ns with 68.7% and 132 ns with 31.3% relative contributions, were observed under α-particles excitation. This article suggests that after crystal growth optimization, TPSn can be a promising candidate for the DBD search of 124Sn.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       IEEE Transactions on Nuclear Science

ปีที่เผยแพร่
       2020

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9032134

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:35:22-PM

Title
       A subtraction based method for the construction of quasi-cyclic LDPC codes of girth eight

ผู้เขียน (Author)
       Bajpai A., Wuttisittikulkij L., Kalsi A. and Kovintavewat P.

Abstract :
       This article presents a simple, less computational complexity method for constructing exponent matrix (3, K) having girth at least 8 of quasi-cyclic low-density parity-check (QC-LDPC) codes based on subtraction method. The construction of code deals with the generation of exponent matrix by three formulas. This method is flexible for any block-column length K. The simulations are shown in comparison with some existing appreciable work. The codes with girth 8 are constructed with circulant permutation matrix (CPM) size P ≥ max{a2,r, a2,r,....a2,k} + 1.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2016 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON)

ปีที่เผยแพร่
       2016

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/7491830

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:35:53-PM

Title
       Enhancing security in the cloud: When traceability meets access control

ผู้เขียน (Author)
       Bertolissi C., Boucelma O. and Uttha W.

Abstract :
       Cloud Computing technology is gaining momentum, however security concerns remain one of the top barrier to cloud projects. We propose a framework that ensures data control and privacy in the cloud by using traceability (aka Provenance) combined with expressive access control policies based on user categorization.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2017 12th International Conference for Internet Technology and Secured Transactions (ICITST)

ปีที่เผยแพร่
       2017

Reference URL :
       https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01787036/document

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:36:26-PM

Title
       A compact microstrip two-layers bandpass filter using improved interdigital-loop resonators

ผู้เขียน (Author)
       Boonlom K., Pratumvinit T. and Akkaraekthalin P.

Abstract :
       In this paper we present a new compact two-layers microstrip bandpass filter using multilayer cross-coupled improved interdigital-loop resonators. The filter structure consists of four resonators placed on two microstrip stack layers. The coupling between the resonators on the upper layer and the lower layer is obtained by using three coupling apertures on the common ground plane. The full-wave simulator IE3D has been employed to design the interdigital-loop resonators and to calculate the coupling coefficients between resonators of the filter. Finally, the filter has been optimized, resulting to low passband insertion loss (less than 3 dB) and high return loss (higher than 20 dB) at the center frequency. By using this two-layer technique in the microwave filter design, a filter size reduction of about 50% is obtained. These features make the proposed structure suitable for compact and high-performance circuit component designs in microwave integrated circuit (MMIC).2009 IEEE International Symposium on Radio-Frequency Integration Technology (RFIT)

ปีที่เผยแพร่
       2009

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/5383685

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:37:01-PM

Title
       Implementation of Real-Time Power Swing Detection Based on Support Vector Machine of Distributed Generation System Using LabVIEW MyRIO

ผู้เขียน (Author)
       Buangam W. and Meesrisuk W.

Abstract :
       This paper presents a method for power swing and fault diagnosis of distributed generation (DG) system based on real-time and Support Vector Machine (SVM) classifier using LabVIEW NI myRIO. The method adopts real-time SVM classifier to identify the power swing and fault occurring in power system. The data input to SVM using Wavelet Packet Transform (WPT) extract current signals that calculate Rate of Change of Relative Wavelet Energy and symmetrical components. The process of training the SVM using a K-folded cross validation process for determining the appropriate values of parameter sigma σ in RBF kernel parameters can minimize the classification error. The experimental results, the LabVIEW NI myRIO processor can be detecting the power fluctuations that occur in the power system. The proposed method can be successfully real-time to detect power swing and provide power swing blocking signal, but unblocking when fault occurring during power swing.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2018 21st International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)

ปีที่เผยแพร่
       2018

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/8549072

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:37:59-PM

Title
       An iterative TMR mitigation method based on readback signals for bit-patterned media recording

ผู้เขียน (Author)
       Busyatras W., Warisarn C., Myint L., Supnithi P. and Kovintavewat P.

Abstract :
       Off track condition or track mis-registration (TMR) is the most significant problem in the extremely high-density bit-patterned media recording (BPMR) system since a track pitch or spacing between the adjacent tracks becomes narrower [1]. Although the servo system is used to handle the TMR [2-3], it requires some special data to be inserted in the tracks so as to estimate the amount of head offset. However, it is normally difficult to approximate the behavior of the read head when the TMR occurred beyond the limit [3]. Therefore, this paper proposes an iterative TMR mitigation method for BPMR systems based on the readback signals.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2015 IEEE International Magnetics Conference (INTERMAG)

ปีที่เผยแพร่
       2015

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/7157699

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:38:32-PM

Title
       Radiation parameter study of bismuth containing sodium calcium borosilicate glasses

ผู้เขียน (Author)
       Cheewasukhanont W., Boonin K., Limkitjaroenporn P. and Kaewkhao J.

Abstract :
       The mass attenuation coefficient, effective atomic number and electron density were measured in the composition of bismuth sodium calcium borosilicate at different concentration (x = 0, 5, 10, 15, 20 and 25 mole %) of glass system, by using the gamma-ray is examined at 662 KeV of photon energies. The theoritical values of mass attenuation coefficient of prepared glass samples were measured by using WinXCom program. The obtained result shows that the mass attenuation coefficient, effective atomic number, half value layer and electron density increases with the increasing concentration of Bi2O3, and good agreement with experimental values. The optical and physical properties of the prepared glass samples were also investigated.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2015 4th International Conference on Instrumentation, Communications, Information Technology, and Biomedical Engineering (ICICI-BME)

ปีที่เผยแพร่
       2015

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/7401371

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:39:42-PM

Title
       Efficiency improvement of an integrated giant freshwater-white prawn farming in Thailand using a Wireless Sensor Network

ผู้เขียน (Author)
       Cheunta W., Chirdchoo N. and Saelim K.

Abstract :
       Most local freshwater prawn farmers in Thailand are currently relying their prawn production on a traditional farming approach, which requires highly-experienced farm manager, effort and time. By continuing with this inefficient approach, it is hard to improve the productivity, due to two main difficulties: (1) the difficulty in consistently maintaining the quality of pond water and (2) the difficulty in managing the farm system in a cost effective way. In order to improve the efficiency in aquaculture, many previous works suggest the use of wireless sensor technology in maintaining and controlling the quality of pond water as well as in promoting the efficient farm management. However, with its initially high investment, the deployment of such system has not gained much popularity among Thai prawn farmers. Unlike other previous works that mainly focus on the design of a smart aquaculture system without clarifying how much productivity can really be gained from adopting such system, this study aims to investigate the significance of efficiency improvement obtained from adopting wireless sensor technology (or smart farming) over the use of a traditional approach in an integrated giant freshwater-white prawn culture in Thailand environment. Experimental results reveal that with smart prawn farming approach, significant efficiency gain can be achieved from the ability to extend the culture period significantly by 20.3%, leading to larger-size prawns and more than 150% better in profit, when compare with using the traditional approach.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA), 2014 Asia-Pacific

ปีที่เผยแพร่
       2014

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7041774

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:40:16-PM

Title
       Structural and electronic properties of poly(fluorene-pyrrole) copolymer: Time dependent density functional theory investigation

ผู้เขียน (Author)
       Chidthong R., Maitarat P. and Hannongbua S.

Abstract :
       The structural and electronic properties of fluorene-pyrrole copolymer (FPyr)n n=1-4 were theoretically investigated. Geometry optimizations of this oligomer were calculated at the B3LYP/SVP and TD-B3LYP/SVP for the ground state and the first lowest excited state, respectively. The obtained results found that (FPyr)n is non-planar structure in its ground state whereas completely planarity in the S1 state. The lowest excitation energy of this oligomer carried out at the TD-B3LYP/SVP and TDB3LYP/ SVP+ are 2.25 and 2.23 eV, respectively. The S1 ¿ S0 electronic transition is characterized as the highest occupied molecular orbital (HOMO) to the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) transition which dominated in terms of oscillator strength. The fluorescence energy of (FPyr)n calculated by TD-B3LYP/ SVP and TD-B3LYP/SVP+ are 1.87 and 1.85 eV, respectively and the predicted radiative lifetimes are 0.86 and 0.89 ns, respective. These structural and electronic properties can be useful in designing of novel conducting polymer materials.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2010 3rd International Nanoelectronics Conference (INEC)

ปีที่เผยแพร่
       2010

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5424758/similar#similar

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:41:22-PM

Title
       Design and implementation of a VoIP system for campus usage: A case study at NPRU

ผู้เขียน (Author)
       Chirdchoo N., Cheunta W., Saelim K. and Kovintavewat P.

Abstract :
       Voice over Internet Protocol (VoIP) technology has continually gained popularity and has been widely adopted for personal and enterprise usage over the past decade. This results from its capability of reducing the cost of a pricy phone bill while being able to increase the organization s productivity as a whole. The contribution of this work is to discuss the guidelines in designing and the implementation issues in deploying a VoIP system for campus usage. Specifically, this paper illustrates how VoIP is designed to be integrated with the existing analog phone system, in order to provide a solution to the problems of internal phone line shortage and frequently damage of an analog telephone card, at Nakhon Pathom Rajabhat University (NPRU). The system performance is then evaluated in terms of voice quality and the sufficiency of the number of trunks required, which reveals that the designed system operates with satisfactory performance.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2013 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT)

ปีที่เผยแพร่
       2013

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6645852

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:44:06-PM

Title
       Performance evaluation of channel reservation schemes for reservation-based MAC protocols with different priorities

ผู้เขียน (Author)
       Chirdchoo N., Kovintavewat P., Wattanamongkhol N., Wuttisittikulkij L., Vanichchanunt P. and Srichavengsup W.

Abstract :
       This paper considers the problem of channel reservation schemes for reservation-based MAC protocols with different priorities in wireless communication networks. A framework for designing such channel reservation protocols based on p-persistent is introduced. This framework allows us to explore several different prioritization mechanisms which are devised to serve different prioritization policies or requirements. This leads to the development of five channel reservation schemes, namely, FPT+MP, FPT+MLT, FPT+SCS, FPT+PCP and FPT+HFF. The average number of successful reservations for users of different priorities is evaluated as a primary performance measure. Unlike other previous works where different priorities exhibit strict differentiation, our success ratio (γ) is defined to illustrate how much different priorities are differentiated. In doing so, we seek for a channel reservation scheme that can satisfy the required γ, while maximizing the channel utilization. Numerical results show that the combined scheme of FPT+MP and FPT+SCS schemes is the most effective scheme, possessing all desirable key features.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2012 International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT)

ปีที่เผยแพร่
       2012

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6380868

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:45:00-PM

Title
       Optical spectroscopy of Dy3+ doped Lithium borate glasses for luminescence applications

ผู้เขียน (Author)
       Damdee B., Kirdsiri K. and Kaewkhao J.

Abstract :
       Dy3+ ion embedded in 50Li2O : 20CaO : (30-x)B2O3 : xDy2O3 (x = 0.00, 0.10, 0.30, 0.50, and 1.0 mol%) glass matrices are prepared and investigated their optical absorption and photoluminescence (PL) as a function of different concentrations of Dy3+ ions. Based on the Judd-Ofelt theory, three spectral intensity parameters Ωλ (λ = 2, 4, 6) are calculated from absorption spectra. The PL spectra show two intense and one weak band due to 4F9/2 → 6H15/2 (blue), 6H13/2 (yellow) and 6H11/2 (red) transitions respectively. For these transitions luminescence properties are studied. With the increase in the concentration of Dy3+ ions, intensity increases up to 0.5 mol% and then concentration quenching is observed.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2015 4th International Conference on Instrumentation, Communications, Information Technology, and Biomedical Engineering (ICICI-BME)

ปีที่เผยแพร่
       2015

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/7401374

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:45:42-PM

Title
       Enhanced 1057 nm luminescence peak and radiative properties of laser pump Nd3+-doped sodium borate glasses

ผู้เขียน (Author)
       Djamal M., Rajagukguk J., Hidayat R., Suprijadi and Kaewkhao J.

Abstract :
       This paper presents a study on the spectroscopic and radiative properties of Nd3+ ions in sodium-borate glasses (B2O3-Na2O-PbO-ZnO-Li2O). The thermal behaviors of the sample glasses were observed using thermogravimetric analysis (DTA) and a -12% total mass changes was recorded during a thermal treatment from 75°C to 900°C. The Judd-Ofelt parameters (Ω2,4,6) have been computed from the experimental and theoretical oscillator strengths, as well as from the optical absorption spectra. Several important radiative properties such as radiative transition probability (AR), branching ratio (βR), emission cross section (σe) and fluorescence lifetime (τ) of the 4F3/2 - 4I11/2 transition have been obtained and compared with other glasses from previous studies. The calculations of emission cross section and quantum efficiency have shown that the 1.0 mol.% Nd3+-doped glass makes a good potential laser candidate at the 4F3/2 - 4I11/2 transition.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2015 4th International Conference on Instrumentation, Communications, Information Technology, and Biomedical Engineering (ICICI-BME)

ปีที่เผยแพร่
       2015

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/7401372

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:46:36-PM

Title
       A low-cost flash flood monitoring system

ผู้เขียน (Author)
       Intharasombat O. and Khoenkaw P.

Abstract :
       Flash flood is a disaster that requires fast detection in order to prevent loss of life. We proposed a low-cost system, which is developed on Android phone and Arduino board. The system is about to measure water level by an echolocation method, collect information by its sensors, and transmit information to the server via mobile network or long-range WIFI. Low-level features, such as color, are analyzed at the phone as a decision trigger for network connection in order to reduce network cost. Other high-level features are extracted at the server in order to determine whether it is a flash flood.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE)

ปีที่เผยแพร่
       2015

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/7408993

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:47:10-PM

Title
       A Machine for Helping the Elder Getting Up and Down from Lavatory

ผู้เขียน (Author)
       Jangwanitlert A., Meesrisuk W. and Sanajit N.

Abstract :
       This research presents the design and construction of a machine for helping the elder getting up and down from the lavatory. In order to help the elder or patients with health problems while they are using the lavatory, the machine has been designed with ease of mobility and installation. A structure of prototype is made from aluminum. Two units of 12 V of actuator linear motor [1]-[3] are used for moving up and down the lid of the lavatory. Both motors are controlled to rotate in the same direction and can bear the weight up to 120 kg. The H-Bridge circuit are applied to control actuator linear motors by using a microcontroller for generating PWM gate driving signals for each MOSFET. The 12 V 88 Ah of deep cycle battery level indicator device is used for supplying the energy to the machine.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2018 21st International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)

ปีที่เผยแพร่
       2018

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/8549082

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:47:38-PM

Title
       Development of lead free radiation shielding glass: Experimental and theoretical approach

ผู้เขียน (Author)
       Kaewkhao J.

Abstract :
       In the present paper, we have reviews on the fundamentals study of the radiation interactions with materials and point out to development of lead free radiation shielding glass based on bismuth and barium in different glass formers. Beside all mentioned usefulness of the new materials, the development of lead-free radiation protecting glass is also leave non-toxically impact to our environment.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2011 2nd International Conference on Instrumentation, Communications, Information Technology, and Biomedical Engineering

ปีที่เผยแพร่
       2011

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/6108579

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:48:29-PM

Title
       A base matrix method to construct column weight 3 quasi-cyclic LDPC codes with high girth

ผู้เขียน (Author)
       Kalsi A., Bajpai A., Wuttisittikulkij L. and Kovintaewat P.

Abstract :
       This article presents a simple, less computational complexity method for constructing exponent matrix (3, K) of girth 8, 10 and 12 of quasi-cyclic low-density parity-check codes (QC-LDPC) based on generation of base matrix. The construction of code deals with generation of base matrix by a simple algorithm and element wise element method for girth 8, while only element wise element method for girth 10 and 12. These methods are flexible for block-column length K. The simulations are shown in comparison with some existing appreciable work.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2016 International Conference on Electronics, Information, and Communications (ICEIC)

ปีที่เผยแพร่
       2016

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/7562999

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:48:56-PM

Title
       An ultra low voltage rail-to-rail DTMOS voltage follower

ผู้เขียน (Author)
       Kanjanop A., Suadet A., Singhanath P., Thongleam T., Kuankid S. and Kasemsuwan V.

Abstract :
       An ultra low voltage rail-to-rail DTMOS voltage follower is presented. The circuit is developed based on a complementary source follower with a common-source output stage. The circuit is designed using a 0.13 μm CMOS technology and SPICE is used to verify the circuit performance. The voltage follower can drive ± 0.25 V to the 500 Ω with the total harmonic distortion (THD) of 0.4% at the operating frequency of 1 MHz. The bandwidth and power dissipation are 288 MHz and 103 μW, respectively.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2011 Fourth International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization

ปีที่เผยแพร่
       2011

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/5775534

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:49:26-PM

Title
       Two-dimensional cross-track asymmetric target design for high-density bit-patterned media recording

ผู้เขียน (Author)
       Koonkarnkhai S., Keeratiwintakorn P., Chirdchoo N. and Kovintavewat P.

Abstract :
       In bit-patterned media recording (BPMR) channels at ultra high areal densities, the inter-track interference (ITI) is extremely severe, which significantly degrades the system performance. The partial-response maximum-likelihood (PRML) technique that uses a one-dimensional (1D) partial response target might not be able to cope with this severe ITI, especially in the presence of media noise and track mis-registration (TMR). This paper proposes a two-dimensional (2D) cross-track asymmetric target, based on a minimum mean-squared error approach, for high-density BPMR channels. Result indicates that the proposed 2D target performs better than previously proposed 2D targets especially when media noise and TMR is severe.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2011 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communications Systems (ISPACS)

ปีที่เผยแพร่
       2011

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/6146119

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:49:58-PM

Title
       Study of fractionally-spaced equalizers for bit-patterned media recording

ผู้เขียน (Author)
       Koonkarnkhai S. and Kovintavewat P.

Abstract :
       Bit-patterned media recording (BPMR) is a promising technology for next generation hard disk drives because it can achieve an areal density (AD) up to 4 Tbit/in2. Generally, a T-spaced equalizer (TSE) is employed in a (symbol-rate) BPMR channel to suppress both inter-track interference (ITI) and inter-symbol interference (ISI). However, we found that the BPMR channel response has large excess bandwidth, where a fractionally-spaced equalizer (FSE) can be used to improve the BPMR system performance. Therefore, this paper proposes and studies the performance of an FSE (oversampled) system in BPMR channels.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2015 IEEE International Magnetics Conference (INTERMAG)

ปีที่เผยแพร่
       2015

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/7157704

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:50:24-PM

Title
       A Simple 2-Head 2-Track Detection Method for Bit-Patterned Magnetic Recording Systems

ผู้เขียน (Author)
       Koonkarnkhai S. and Kovintavewat P.

Abstract :
       Bit-patterned magnetic recording (BPMR) is a promising solution for future hard disk drive technologies. Generally, a two-dimensional (2D) interference composing of intersymbol interference and inter-track interference (ITI) is a serious problem in BPMR systems, especially at high areal densities. This paper proposes a simple 2-head 2-track (2H2T) data detection method in conjunction with the 1D target to alleviate the ITI effect. Specifically, the readback signal from the first read head is subtracted by the weighted readback signal of the second read head, and vice versa, before sending the refined readback signals to a 1D equalizer followed by a 1D detector to obtain the most likely input bits, where a weighting factor will be computed numerically. Experimental results demonstrate that the proposed system is superior to the conventional system with one read head using either 1D or 2D targets. Furthermore, we found that the proposed method is also robust to track mis-registration if compared to the conventional system with one read head.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2018 18th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT)

ปีที่เผยแพร่
       2018

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/8587990

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:50:48-PM

Title
       The effect of bandpass filters for thermal asperity suppression in perpendicular recording systems

ผู้เขียน (Author)
       Koonkarnkhai S., Kovintavewat P. and Keeratiwintakorn P.

Abstract :
       Thermal asperity (TA) causes a crucial problem in magnetic recording systems because it can distort the readback signal to the extent of causing possible sector read failure. This problem becomes more severe in perpendicular recording channels because these channels contain a d.c. component. This paper presents a novel TA suppression method by use of a bandpass filter. We also investigate the effect of different bandpass filters for TA suppression. Results indicate that the proposed TA suppression method using a bandpass filter polynomial G(D) = (1+D)2(1-D) yields lower bit-error rate than the existing ones, and is robust to large peak TA amplitudes.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

ปีที่เผยแพร่
       2009

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/5137219

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:51:18-PM

Title
       Study of Fractionally Spaced Equalizers for Bit-Patterned Media Recording

ผู้เขียน (Author)
       Koonkarnkhai S., Kovintavewat P. and Keeratiwintakorn P.

Abstract :
       Bit-patterned media recording (BPMR) is a promising technology to enhance the areal density (AD) of hard disk drives beyond the limit imposed by the current perpendicular recording technology. Practically, a T-spaced equalizer is employed in a conventional (symbol-rate) BPMR system to shape the overall channel response to a target response before performing the data-detection process, where T is a bit period. Because the BPMR channel response has a large excess bandwidth, we propose to use a fractionally spaced equalizer (FSE) in the oversampled BPMR system so as to improve the system performance. A design of the FSE and its corresponding 1-D and 2-D targets is given. Thus, we compare the performance of the oversampled BPMR system with the symbol-rate one. Results indicate that the oversampled system performs better than the symbol-rate one in terms of bit-error rate (BER). Specifically, at BER = 10-4 and no media noise, the oversampled system can provide ~1 dB gain at the ADs of 2 and 2.5 Tb/in2 over the symbol-rate system. In addition, we found that the oversampled system is more robust to media noise than the symbol-rate one.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       IEEE Transactions on Magnetics

ปีที่เผยแพร่
       2015

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7113856

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:51:47-PM

Title
       A Soft ITI Mitigation Method for Coded 2H2T BPMR Systems

ผู้เขียน (Author)
       Koonkarnkhai S., Warisarn C., Chirdchoo N. and Kovintavewat P.

Abstract :
       To achieve an areal density (AD) of hard disk drives (HDDs) up to 4 Tb/in2, a bit-patterned magnetic recording (BPMR) system is one of the interesting candidates for the emerging magnetic recording technologies. Generally, intertrack interference (ITI) is a major problem for the BPMR system and it can deteriorate the overall system performance. Thus, this paper proposes the soft ITI mitigation method for coded two-head two-track (2H2T) BPMR systems. Specifically, the proposed method subtracts the estimated ITI signal (generated based on the soft decision obtained from a decoder for each turbo iteration) from the original readback signal during the turbo decoding process. Simulation results show that the proposed method outperforms the conventional method employing the hard decision to estimate the ITI signal at 2 and 2.5 Tb/in2.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2019 34th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC)

ปีที่เผยแพร่
       2019

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8793307

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:52:14-PM

Title
       An Iterative Two-Head Two-Track Detection Method for Staggered Bit-Patterned Magnetic Recording Systems

ผู้เขียน (Author)
       Koonkarnkhai S., Warisarn C. and Kovintavewat P.

Abstract :
       One of the major problems in bit-patterned magnetic recording (BPMR) systems is an inter-track interference (ITI) that can significantly degenerate the system performance, especially at high areal densities (ADs). Generally, the BPMR system with staggered islands experiences less ITI effect than that with regular islands. Therefore, we propose an iterative two-head two-track detection method for a staggered BPMR system to further reduce the ITI effect, which employs two read heads to read two adjacent tracks and decodes them simultaneously. To lessen the ITI, the weighted readback signal of one track, serving as an ITI signal, is subtracted from the readback signal of the other track, and vice versa, before passing the refined readback signal to an iterative decoding process. Hence, the decoded data will be utilized to estimate the ITI signal for the next global iteration, NG. Supposing that the refined readback signal has only one-side ITI effect. We also present the design of the 2×3 target and its compatible equalizer that will be employed in the proposed system. Results demonstrate that the proposed system not only is superior to the conventional system but also has low complexity. Specifically, the proposed system can perform close to the conventional system whose readback signal encounters only one-side ITI effect when NG = 2, 3 and 5 iterations for AD = 2, 2.5, and 3 Tb/in2, respectively.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       IEEE Transactions on Magnetics

ปีที่เผยแพร่
       2019

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/8618598

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:52:49-PM

Title
       A Novel ITI Suppression Technique for Coded Dual-Track Dual-Head Bit-Patterned Magnetic Recording Systems

ผู้เขียน (Author)
       Koonkarnkhai S., Warisarn C. and Kovintavewat P.

Abstract :
       Generally, an intertrack interference (ITI) is a critical problem in bit-patterned magnetic recording (BPMR) systems that can attain an areal density (AD) up to 4 Tb/in2. Unavoidably, at high ADs, a very narrow track width must be employed, leading to severe ITI and unacceptable system performance. To tackle the ITI

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
        therefore, this article introduces a novel ITI suppression technique for coded dual-track dual-head (DTDH) BPMR systems. At the first turbo iteration, the weighted readback signal of the adjacent track served as an estimated ITI signal is utilized for subtracting from the target readback signal to subside the ITI effect, before passing the refined readback signal to a turbo equalizer. Nonetheless, for the second turbo iteration onwards, the estimated ITI signal generated by the soft information obtained from a decoder at each turbo iteration will be then employed to subtract from the target readback signal during the turbo decoding process. Computer simulation results demonstrate that the proposed system can provide better performance than the DTDH system using a hard ITI suppression technique as well as the conventional system using one read head to decode one data track for all ADs, because the proposed technique can estimate the ITI signal well. Furthermore, when considering the recording system under the effects of media noise and track mis-registration, we also found that the proposed system is more robust than other systems.

ปีที่เผยแพร่
       2020

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/9171339

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:53:17-PM

Title
       A Rate-8/9 2-D Modulation Code for Bit-Patterned Media Recording

ผู้เขียน (Author)
       Kovintavewat P., Arrayangkool A. and Warisarn C.

Abstract :
       The 2-D interference consisting of intersymbol and intertrack interferences is a major impairment in bit-patterned media recording (BPMR), especially at high-areal density (AD). One solution to mitigate the effect of 2-D interference is to apply a 2-D coding scheme on an input data sequence before recording so as to avoid some data patterns that easily cause an error at the data detection process. Nonetheless, this method usually requires many redundant bits, thus lowering a code rate. This paper proposes a rate-8/9 modulation code for a multitrack multihead BPMR system to eliminate the data patterns that lead to severe 2-D interference. Simulation results indicate that the system with the proposed code is superior to that without coding, especially when the AD is high and/or the position jitter is large. Specifically, for the system without position jitter at bit-error rate of 10-5, the proposed system can provide 1.8 dB gain over the system without coding at the AD of 2.5 Tb/in2.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       IEEE Transactions on Magnetics

ปีที่เผยแพร่
       2014

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/6971485

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:53:43-PM

Title
       Joint TA Suppression and Turbo Equalization for Coded Partial Response Channels

ผู้เขียน (Author)
       Kovintavewat P. and Koonkarnkhai S.

Abstract :
       Thermal asperities (TAs) cause a crucial problem in magnetic recording systems because they can cause a burst of errors in data detection process. Without a TA detection and correction algorithm, the system performance can be unacceptable, depending on how severe the TA effect is. This paper proposes an iterative scheme to suppress the TA effect. This scheme jointly performs TA suppression and turbo equalization on the partial-response channels with error-correction codes. At each turbo iteration, an improved readback signal is obtained by subtracting the reconstructed TA signal from the TA-affected readback signal, where the reconstructed TA signal is computed based on a least-squares fitting technique with an aid of soft decisions from previous turbo iterations. Simulation results indicate that the proposed scheme outperforms the conventional receiver with separate TA suppression and turbo equalization, and is only marginally more complex than the conventional receiver.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       IEEE Transactions on Magnetics

ปีที่เผยแพร่
       2010

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/5467555

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:54:21-PM

Title
       A Study of Radioactive Contamination of $^{ ext{40}} ext{Ca}^{ ext{100}} ext{MoO}_{ ext{4}}$ Crystals for the AMoRE Experiment

ผู้เขียน (Author)
       Lee J. Y., Alenkov V., Ali L., Beyer J., Bibi R., Boiko R. S., Boonin K., Buzanov O., Chanthima N., Cheoun M. K., Chernyak D. M., Choi J., Choi S., Danevich F. A., Djamal M., Drung D., Enss C., Fleischmann A., Gangapshev A., Gastaldo L., Gavriljuk Y., Gezhaev A., Gurentsov V., Hahn I. S., Jeon E. J., Jo H. S., Joo H., Kaewkhao J., Kang C. S., Kang S. J., Kang W. G., Karki S., Kazalov V., Khan S., Khanbekov N., Kim G. B., Kim H. J., Kim H. L., Kim H. O., Kim I., Kim J. H., Kim K., Kim S. K., Kim S. R., Kim S. Y., Kim Y. D., Kim Y. H., Kirdsiri K., Ko Y. J., Kobychev V. V., Kornoukhov V., Kuzminov V., Lee H. J., Lee H. S., Lee J. H., Lee J. M., Lee K. B., Lee M. H., Lee M. K., Leonard D. S., Li J., Li Y. J., Limkitjaroenporn P., Ma K. J., Mineev O., Mokina V. M., Olsen S., Panasenko S., Pandey I., Park H. K., Park H. S., Park K. S., Poda D. V., Polischuk O. G., Polozov P., Prihtiadi H., Ratkevich S., Ra S. J., Rooh G., So J. H., Srisittipokakun N., Tekueva J., Tretyak V. I., Veresnikova A., Wirawan R., Yakimenko S., Yershov N., Yoon W. S., Yoon Y. S. and Yue Q.

Abstract :
       A calcium molybdate (CaMoO4) crystal scintillator, with molybdenum enriched in 100Mo and calcium depleted in 48Ca (40Ca100MoO4), was developed by the Advanced Molybdenum based Rare process Experiment (AMoRE) collaboration to search for a neutrinoless double beta (0νββ) decay of 100Mo. We are planning to use about 10 kg of 40Ca100MoO4 crystals as cryogenic bolometers for the first phase of the experiment (AMoRE-I) at the Yang Yang underground laboratory (Y2L) in Korea. This experiment calls for an extremely low level of radioactive contamination in detectors, particularly by thorium, uranium, and radium decay chains. We measured scintillation properties and radioactive contamination of CaMoO4 and 40Ca100MoO4 crystals at the Y2L. We also estimated the acceptable level of internal radioactive background using Monte Carlo simulation for the AMoRE-I.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       IEEE Transactions on Nuclear Science

ปีที่เผยแพร่
       2016

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:54:52-PM

Title
       Effect of Borate and Silicate Glass on Nd3+ iondoped Al2O3-Li2O- P2O5 Glass for Light Sensing Application

ผู้เขียน (Author)
       Lia Y., Sylvianti R. E., Mitra D., Rahmat H., Natthakridta C. and Jakrapong K.

Abstract :
       Nd3+: crystal is widely used as an optical gain medium in many applications such as light sensing, lasing medium, telecommunication, etc. Unfortunately, crystal development is an uneasy fabrication and high-cost production. Nowadays, investigation of glass as a host matrix of the gain medium is more attractive due to their potential for replacing crystal. Nd3+ion-doped various glasses such as B2O3, TeO2, P2O5and SiO2 have been widely investigated. However, the effect of B2O3 and SiO2 in Nd3+ion-doped phosphate glass has not been observed in detail. In this work, glass medium with the formula of 60P2O5:15B2O3:10Al2O3:13Li2O:2Nd2O3 (PBAlLiNd) and 60P2O5:15SiO2:10Al2O3:13Li2O:2Nd2O3 (PSAlLiNd) fabricated by melt and quenching technique. This technique is a simple and inexpensive method so that it is one of the solutions to decrease the cost production. The glass sample was melted at 1200 °C for 180 minutes and annealed at 500 °C for 180 minutes. The physical (density and molar volume), optical, luminescence (excitation and emission spectra) and radiative properties of the glass sample investigated for understanding their sensing and lasing potential. From the collected data, the glass medium strongly emits 1062 nm excited by 582 nm. The prepared glass is suitable for light sensing, especially PSAlLiNd glass due to the higher luminescence intensity. Meanwhile, the radiative properties of PBAlLiNd and PSAlLiNd were determined by the Judd-Ofelt theory. From all results analysis, PSAlLiNd glass possesses a higher stimulated emission cross section and radiative transition probability than PBAlLiNd glass. Therefore, PSAlLiNd glass is a more promising material for 1062 nm laser application. The replacing B2O3 by SiO2 in the phosphate glass system increases the luminescence and radiative properties due to the low phonon energy of SiO2 than B2O3.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2018 3rd International Seminar on Sensors, Instrumentation, Measurement and Metrology (ISSIMM)

ปีที่เผยแพร่
       2018

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/8727726

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:55:22-PM

Title
       A novel anti-collision algorithm for high-density RFID tags

ผู้เขียน (Author)
       Makwimanloy S., Kovintavewat P., Ketprom U. and Tantibundhit C.

Abstract :
       In a radio frequency identification (RFID) system, when more than one tag communicates with a reader at the same time, a collision will occur resulting in the failure of that communication. Many anti-collision algorithms, such as binary tree (BT), FSA, and DFSA have been used in ISO and EPC standards to prevent such a collision. This paper develops a new anti-collision algorithm based on the BT and the DFSA algorithms. Specifically, all tags are divided into many groups using the DSFA algorithm. Then, the tags in each group are identified using the BT algorithm. Results indicate that the proposed algorithm performs better than the existing ones in terms of the number of used time slots (the less the used time slot, the faster the algorithm).2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

ปีที่เผยแพร่
       2009

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/5137179

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:56:01-PM

Title
       A new anti-collision based on a-priori information

ผู้เขียน (Author)
       Makwimanloy S., Kovintavewat P., Ketprom U., Tantibundhit C. and Mitrpant C.

Abstract :
       A collision occurs when more than two tags present in the readerpsilas field of a radio frequency identification system. Anti-collision algorithms such as binary trees and dynamic framed slotted aloha (DFSA) have been employed to prevent such a collision. The identification number of tag consists of 64 bits and certain parts of 64 bits can be considered a priori-information. This paper proposes a new anti-collision algorithm based on a-priori information about the manufacturer code. This prior-information reduces the number of bits to analyze in the algorithm, hence reduces the operation time for the faster read-performance. Results indicate that the proposed anti-collision algorithm required a less number of used time slots, thus minimizing the operation time more than 50% comparing to the existing ones.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2008 5th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

ปีที่เผยแพร่
       2008

Reference URL :
       https://www.academia.edu/21674801/A_new_anti-collision_based_on_a-priori_information

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:56:29-PM

Title
       Enhancement of Luminescence Light Yield of Ln3+ Doped Glass By Oxyfluoride Glass Matrix

ผู้เขียน (Author)
       Meejitpaisan P. and Kaewkhao J.

Abstract :
       Glass is a good material which received attention for doping lanthanide ions. Glass doped Ln3+ ions can show luminescence, but not too strong light yield. It is well known that the host glass plays an important role in the enhancement. This paper has been described effect of Ln3+ ions (Sm3+, Eu3+ and Dy3+) doped oxyfluoride glass by comparing between oxide and oxyfluoride glasses. For the Sm3+ doped gadolinium calcium phosphate oxyfluoride glass, the highest emission peak was 598 nm under 401 nm excitation. While the emission light yield of oxyfluoride glass was higher than oxide glass due to the reduction of phonon and non-radiative losses. In case of Eu3+ doped oxyfluoride glass, the 612 nm emission under 394 nm excitation was observed. The light yield of oxyfluoride glass also was better than oxide glass. The Dy3+-doped phosphate oxide and oxyfluoride glasses were investigated. The luminescence light yield of oxyfluoride glass was more than oxide glass as well, owing to lower OH group of oxyfluoride glass, which can be confirmed by FTIR measurement. As described earlier, it concludes that the oxyfluoride glass is better than glass matrix when compared with oxide glass to enhance luminescence light yield for Ln3+ ions in glass matrix.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2017 5th International Conference on Instrumentation, Communications, Information Technology, and Biomedical Engineering (ICICI-BME)

ปีที่เผยแพร่
       2017

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/8537754

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:56:58-PM

Title
       A Modified Half-Bridge DC-DC Converter Using Secondary Series-Resonance for High Input Voltage Applications

ผู้เขียน (Author)
       Meesrisuk W. and Jangwanitlert A.

Abstract :
       This research paper presents a modified half-bridge dc-dc converter for applying with high input voltage applications. There are 2 cells of half-bridge dc-dc converters which are connected in series at the input side and parallel at the output side. By using a secondary series-resonant technique, all switches of the proposed circuit can operate under the zero-voltage switching condition (ZVS) that results in reducing switching losses at the turning on state of all switches. The proposed circuit was designed, analyzed and tested at 540 V of input voltage, 48 V of output voltage, 963 W of output power and 79 kHz of switching frequency in order to confirm the possibility of proposed converter.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2018 21st International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)

ปีที่เผยแพร่
       2018

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/8549026

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:57:24-PM

Title
       The conceptual framework for the development of Thailand economic animal traceability system

ผู้เขียน (Author)
       Mukviboonchai S., Kovintavewat P. and Thammasiri D.

Abstract :
       Animal traceability is crucial to human health in food safety. It is one of the most concerned issues in developed countries. Animal backgrounds including feeding, decease, medicine, vaccine, health check, movement, and so on, are essential information for customers to ensure the safety of the meat they purchased. Thailand exports economic animals, e.g., swine and poultry, to other countries. Therefore, it is needed to prepare the animal traceability system to support such requirements. This paper presents the conceptual framework for the development of Thailand economic animal traceability system to serve as a guideline to the implementation of food safety in meat supply chain.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2008 5th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

ปีที่เผยแพร่
       2008

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/4600407

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:57:50-PM

Title
       Layered generalized belief propagation detection on BPMR system with multi-track processing

ผู้เขียน (Author)
       Nokyotin I., Koonkarnkhai S., Wongtrairat W. and Sopon T.

Abstract :
       In this paper, we compare the performance of the generalized belief propagation detector and the layered generalized belief propagation detector with a Log-MAP algorithm and max algorithm for the message passing on the factor graph. Which message-passing sequential of the LGBP detector is used to update the nodes sequentially instead of simultaneously in the factor graph. The simulation results show the performance bit error rate of the LGBP detector with the Log-MAP algorithm and max algorithm achieve the gains of about 0.2 dB, respectively, at BER = 10-5 over the GBP detector on the bit patterned media recording system at areal density 2 Tbits/in2.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2017 International Electrical Engineering Congress (iEECON)

ปีที่เผยแพร่
       2017

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/8075849

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:58:17-PM

Title
       An improved proof for RFID tags

ผู้เขียน (Author)
       Nuamcherm T., Kovintavewat P., Tantibundhit C., Ketprom U. and Mitrpant C.

Abstract :
       An RFID system consists of an RFID reader, a server connected to a database, and RFID tags attached to the objects needed to be identified. We are interested in the case where two tags are needed to be simultaneously scanned in a readerpsilas field, for which many protocols have been proposed in literature. They however are all insecure for the special case, where an adversary, acting as a reader, can penetrate the server and access data stored in the server. In this paper, we propose a protocol to remedy this problem for two-tag environment. In addition, it can be extended to more-than-two-tag environment without much increasing total amount of time to scan all the tags.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2008 5th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

ปีที่เผยแพร่
       2008

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/4600536

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:58:49-PM

Title
       A development of medical equipment registration and spare part module in WepMEt system for medical equipment management in Thai hospital

ผู้เขียน (Author)
       Nutdanai S. and Sanpanich A.

Abstract :
       This research purposes to develop a medical equipment registration and spare part reserve module which is an important basic component in the WepMEt (Web application for medical equipment management in hospital) program set. This is a main assistive device for medical equipment management in a general hospital. This program is developed as a Web-base application tool which applying a decision supporting system, industrial engineering technique and experience in a real situation in a program development process. Those concepts are conformed in order obtain the program set that response to context and medical equipment management process in Thai and also concerning a hospital quality assurance. Synthesis process of main information for medical equipment registration system and spare part reserve system is performed by group criticizing of medical equipment management expertise. The program development is based on a rapid prototype technique. This program set is tested by recording of 3,512 items of medical equipment from 75 departments, 50 equipment types. The evaluation shows that our program set compatibly response to Firefox browser and able to attach electronic file into database and also able to create and print a bar-code for supporting a program operation.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       The 7th 2014 Biomedical Engineering International Conference

ปีที่เผยแพร่
       2014

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/7017378

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:59:21-PM

Title
       Multi-threading in disk cloner

ผู้เขียน (Author)
       Panichprecha S., Pongsawatkul N., Mitrpant C., Ketprom U. and Kovintavewat P.

Abstract :
       Disk doner is a device for duplicating or creating a bit-by-bit copy of a hard disk. The current methodology for cloning a large disk is inefficient which results in a very slow speed of such a cloning process. The program called dd is often used for this duplication purpose. The cloning speed depends on both hardware and software. This paper aims to utilize the technique of multi-threading on multi-core processors to enable parallelism between reading and writing data in the disk cloning processes. Comparing to the existing dd program, our multi threading program can perform the disk cloning function with more than 40% improvement in transfer rate or speed.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       The 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011

ปีที่เผยแพร่
       2011

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/5947887

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-07:59:48-PM

Title
       Performance analysis of EIED backoff algorithm of the IEEE 802.11 MAC under fading channel errors

ผู้เขียน (Author)
       Panthum T., Sittichivapark S. and Sartthong J.

Abstract :
       Binary Exponential Backoff (BEB) is the most popular backoff algorithm that is used to compare the numerical results of saturated throughput with other alternative backoff algorithms. In spite of the fact that backoff algorithm under fading channel errors lead to practical application that has higher accurate and better performance, its numerical result of saturated throughput is lower than BEB. In this research, we propose a new discrete time Markov chain model of Exponential Increased Exponential Decreased (EIED) backoff algorithm under fading channel errors, and its numerical result of saturated throughput is better than BEB under fading channel errors. The transmission probabilities are derived in the fixed backoff stage and fixed contention window technique. Our numerical results show that the saturated throughput of EIED under fading channel errors is better and more stable than BEB under fading channel errors when the number of contending station is increased.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2016 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE)

ปีที่เผยแพร่
       2016

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/7748877

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:00:13-PM

Title
       Solving Supplier Selection Problem Using Fuzzy-AHP for An Electronic Manufacturer

ผู้เขียน (Author)
       Pornsing C., Jomtong P., Kanchana-Anotai J. and Tonglim T.

Abstract :
       This research is about to study the application of hierarchical decision analysis process in the selection of the Printed Circuit Board (PCB) suppliers. The research uses a questionnaire for collecting the data

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
        subsequently, it makes use of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) method to analyze it systematically data. The results show that the most influencing factor, among 9 factors, in PCB supplier selection is the geographical factor, it accounts for 34.42%.2019 IEEE 6th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA)

ปีที่เผยแพร่
       2019

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/8715115

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:00:50-PM

Title
       Particle swarm optimization for integrated production-distribution scheduling problem

ผู้เขียน (Author)
       Pornsing C., Tharawetcharak P., Jomthong P. and Tonglim T.

Abstract :
       This paper introduces an artificial intelligent technique to solve a complex problem, an integrated production-distribution scheduling (IPDS) problem. The problem governs with capacitated single-facility, multi-product, multi-retailer, and a homogenous vehicle fleet. The objective is to minimize the total costs of the whole supply chain. We make use of an evolutionary computation technique, particle swarm optimization (PSO), to solve the problem. The proposed method is tested on 7 datasets and compared with a competitive optimizer, CPLEX. The results show that the proposed method yields acceptable solutions with low computational time.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2017 3rd International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR)

ปีที่เผยแพร่
       2017

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/7942711

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:01:19-PM

Title
       High temperature thermoelectric properties of delafossite CuBO2

ผู้เขียน (Author)
       Ruttanapun C., Jindajitawat P., Buranasiri P., Thowladda W., Neeyakorn W., Boonyopakorn N., Naenkieng D., Harnwunggmoung A., Charoenphakdee A. and Thanachayanont C.

Abstract :
       CuBO2 is prepared by a solid-state reaction method to investigate thermoelectric properties in high temperature. The XRD result confirms the CuBO2 compound existing in this method. The Seebeck reveals the compound displays p-type thermoelectric material. The experimental results of electrical resistivity exhibited results of 0.004 S/cm to 0.038 S/cm with the temperature range of 650 to 830 K. The Seebeck value is in the range of 450 μV/K to 950 μV/K, and the thermal conductivity is in the range of 1.4 × 10-5 to 5.3 × 10-5 W/m-K2 with the same temperature. The maximum PF and ZT is 5.3 × 10-5 W/m-K2 and 0.0016, respectively, at 960 K. This work demonstrates that the CuBO2 delafossite-oxide compound displays the p-type thermoelectric materials.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       The 4th Joint International Conference on Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE)

ปีที่เผยแพร่
       2014

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/6804067

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:01:46-PM

Title
       A High-Frequency PWM Half-Bridge Inverter for Electrosurgical Cutting Applications

ผู้เขียน (Author)
       Sanajit N. and Meesrisuk W.

Abstract :
       This paper presents the design of a high-frequency PWM half-bridge inverter for electrosurgical cutting applications with 500 kHz of operating frequency by the use of PWM technique. This may help to develop the medical technologies and decrease the needs of important technologies from other countries. The prototype was designed, built and tested in laboratory. It is found that the sample tissue can be cut by the electric current arc between active and plate electrodes at the output side of inverter and the maximum efficiency is 94.5 % at 146.3 W of output power and 500 kHz of operating frequency.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2018 21st International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)

ปีที่เผยแพร่
       2018

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/8549089

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:02:11-PM

Title
       Technical program chairs message

ผู้เขียน (Author)
       Sa-Ngiamsak C., Okada M., Adiono T., Kovintavewat P. and Chalidabhongse T.

Abstract :
       Welcome to the 19th IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS), being held December 7–9, 2011 in Chiang Mai, Thailand. I would like to encourage you all to attend and actively participate in the symposium.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2011 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communications Systems (ISPACS)

ปีที่เผยแพร่
       2011

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/6146053

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:03:22-PM

Title
       A study of photon interaction and radiation shielding properties of BaO:Na2O:SiO2:B2O3 glasses

ผู้เขียน (Author)
       Sarachai S., Chanthima N., Kaewkhao J. and Sangwaranatee N.

Abstract :
       Barium sodium silicoborate glasses with different concentrations of BaO have been prepared by melt quenching technique at 1400 °C. Mass attenuation coefficient

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
        effective atomic number and half value layer have been investigated by using gamma-ray at 662 keV photon energies. These parameters have been compared with theoretical calculation base on XCOM. The results show that the coherent scattering and photoelectric absorption of glasses have increased while the Compton scattering has decreased with increasing of BaO contents. However, Compton scattering gives dominant contribution to the total mass attenuation coefficients for the glasses. Good agreement has been observed between experimental and theoretical computation. Radiation shielding properties of the glasses have been compared with commercial window and ordinary concrete.

ปีที่เผยแพร่
       2015

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/7401376

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:03:49-PM

Title
       A boundary of saturated and unsaturated throughput in IEEE802.11 wireless LAN channel

ผู้เขียน (Author)
       Sartthong J. and Sittichivapak S.

Abstract :
       Throughput is an important parameter that it is used to measure the performance of wireless local network (WLAN). In this research, we proposes a new discrete time Markov chain model to calculate the boundary of saturated and unsaturated throughput efficiencies in WLAN channel. Both throughput parameters are compared in fixed back off stages and fixed contention window sizes (FBFC) technique by applying the global balance equation concept in steady-state distribution of discrete time Markov chain model. Also, the collision resolution method of transmitted packets through WLAN channel uses the Binary Exponential Back off (BEB) algorithm based on Carrier Sense Multiple Accesses with Collision Avoidance (CSMA/CA) protocol. Our numerical results show that the throughput of unsaturated channel is higher than the saturated channel at light traffic load. On the contrary, the throughput of unsaturated channel is less than the saturated channel at high traffic loads condition.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       TENCON 2014 - 2014 IEEE Region 10 Conference

ปีที่เผยแพร่
       2014

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/7022329

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:04:19-PM

Title
       Binary Exponential Increment Half Decrement backoff algorithm for IEEE802.11 wireless LANs

ผู้เขียน (Author)
       Sartthong J., Sittichivapak S., Kaewpukdee A. and Boonpikum I.

Abstract :
       Backoff algorithm is a technique to reduce packet collisions and to improve throughput efficiency in wireless local area network (WLAN). In this research, we propose a new backoff algorithm which is named Binary Exponential Increment Half Decrement (BEIHD) backoff algorithm. Furthermore, we introduce a new discrete Markov chain model for modeling the performance analysis of wireless local area network. A new model is called the Fixed Backoff stages and Fixed Contention windows (FBFC) technique. In FBFC scheme, the accuracy of the transmission probability parameter is derived from step by step procedure using the global balance equation concept in steady state condition. The saturated throughput efficiency of all backoff algorithms is compared under the same Physical layer (PHY) parameters and Medium Access Control (MAC) scheme in IEEE802.11a/b/g standards. Our numerical results show that the throughput performance of BEIHD backoff algorithm is better than the Binary Exponential Backoff (BEB) algorithm. Moreover, the distinction of BEIHD backoff algorithm is near the realistic system, and it can be implemented without to modify hardware in physical layer.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

ปีที่เผยแพร่
       2013

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/6559548

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:04:59-PM

Title
       Low voltage adjustable CMOS Schmitt trigger

ผู้เขียน (Author)
       Singhanath P., Suadet A., Kanjanop A., Thongleam T., Kuankid S. and Kasemsuwan V.

Abstract :
       This paper presents a low voltage adjustable CMOS Schmitt trigger using dynamic threshold MOS (DTMOS). Cross-coupled inverter with body control is employed to speed up the switching process, and control the intensity of the feedback. The proposed Schmitt trigger has been designed using 0.18 μm 0.4 V CMOS technology and analyzed using PSPICE with BSIM3V3 device models. The simulation results show rail-to-rail operation and independently adjustable switching voltages for both low-to-high (VT(LH)) and high-to-low (VT(HL)) as high as 15% of the supply voltage. The power dissipation is 0.13 μW.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2011 Fourth International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization

ปีที่เผยแพร่
       2011

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/5775531

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:05:28-PM

Title
       Electronically controllable first-order current-mode allpass filter using CCCIIs and its application

ผู้เขียน (Author)
       Singthong P., Siripruchyanun M. and Jaikla W.

Abstract :
       This article presents a resistorless current-mode first-order allpass filter based on second generation current controlled current conveyors (CCCIIs). The features of the circuit are that: the pole frequency can be electronically controlled via the input bias current: the circuit description is very simple, consisting of 2 CCCIIs and single grounded capacitor, without any external resistors and component matching requirements. Consequently, the proposed circuit is very appropriate to further develop into an integrated circuit. Low input and high output impedances of the proposed configuration enable the circuit to be cascaded in current-mode without additional current buffers. The PSpice simulation results are depicted. The given results agree well with the theoretical anticipation. The application example as a current-mode quadrature oscillator is included.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       Proceedings of the 18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2011

ปีที่เผยแพร่
       2011

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/6015932

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:05:55-PM

Title
       Data Transmission of Zigbee over Fiber

ผู้เขียน (Author)
       Sittakul V., Pasakawee S. and Kovintavewat P.

Abstract :
       This paper presents a system of ZigBee transmission over optical fiber. The system comprises two parts which are ZigBee network and optical network. The Zigbee network are composed of 2.4 GHz XBee modules (ISM Band) complied to ZigBee standard, consisting of a coordinator and routers. A temperature/humidity sensor is connected to a router to simulate the case where data of a sensor is transmitted over the system. The coordinator is connected to a router via optical network and also, it can still be wirelessly connected to other coordinators and routers simultaneously. As for optical network, there are two optical transmitters (Laser sources) to modulate the electrical signal to optical signal and two optical receivers (Photodiodes) to demodulate the optical signal to electrical signal. The optical network is operated at 1310 nm using single mode fiber (SMF) This creates a bi-directional link of radio over fiber. Then, the data of temperature/humidity from the sensor between the coordinator and router can be transmitted and received over the optical network. Finally, the system performance is tested using XCTU program (A freeware designed for configuration of XBee module). The results show that the data of temperature/humidity sensor can be successfully transmitted using the Zigbee over fiber system. The maximum Received Signal Strength Indicator (RSSI) at 8 kbps is around -70 dBm with the round-trip time of about 100 ms.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2019 34th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC)

ปีที่เผยแพร่
       2019

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/8793406

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:06:24-PM

Title
       Semi-automatic Green ICT Ontology construction from CSR report

ผู้เขียน (Author)
       Soiraya B.

Abstract :
       Going Green has become an increasingly topic for enterprise companies in this decade. One of the most important concerns in ICT today is how to sustain environment whereas keep running our operation. Green ICT has shed some light into these issues. However, currently there is not much appropriate Green ICT pattern for company evaluation. In this paper, we investigate and expand the concept of Green ICT by using Corporate Social Responsibility (CSR) reports as content analysis. To perform the experiments, we consider 45 CSR reports from largest IT companies as ranked by annual revenue from 2007-20111. We proposed a framework for constructing Green ICT Ontology using 4 and 8 categories. We evaluated Green ICT Ontology with Green ICT framework and Green IT scheme by using seven criteria: IT Responsibility, Policy Regulation, Carbon Emission, Energy, Lifecycle, Supplier Participation and Communities. The results showed that Green ICT Ontology using 8 categories with sub-categories was able to cover 5 criteria same as Green IT scheme model. The improvement of Green ICT Ontology construction was based on using sub-categories and main categories appropriately.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2012 7th International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCCT)

ปีที่เผยแพร่
       2012

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/6530426

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:06:50-PM

Title
       Modified 2D Viterbi Algorithm using 2D Modulation Encoding Constraints in BPMR Systems

ผู้เขียน (Author)
       Sokjabok S., Warisarn C., Koonkarnkhai S. and Lee J.

Abstract :
       The severity of inter-symbol interference (ISI) and inter-track interference (ITI) effects caused by the reduction of the spacing between bit islands in the along- and across-track directions to acquire ultra-high areal densities (ADs) is the main problem in bit-patterned magnetic recording (BPMR) systems. We call these two effects as two-dimensional (2D) interference, which can degrade the overall system performance. Practically, a one-dimensional (1D) modulation code, e.g., run-length limited (RLL) code, is essentially utilized to prevent the severe ISI effect. The use of 2D detectors is also one of the important ways to cope with the severe ITI however, its complexity is quite high. To avoid the severe ITI effect and complex 2D detectors

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2020 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)

ปีที่เผยแพร่
       2020

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9158255

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:07:28-PM

Title
       PEG-like algorithm for LDPC codes

ผู้เขียน (Author)
       Srirutchataboon G., Bajpai A., Wuttisittikulkij L. and Kovintavewat P.

Abstract :
       Progressive Edge-Growth (PEG) algorithm is one of the promising methods to construct a parity-check matrix (or H matrix) with a large girth for low-density parity-check (LDPC) codes. However, generating a large H matrix based on a PEG algorithm usually requires a lot of computations because of its complexity. This paper proposes an alternative method based on a topology matrix to construct the H matrix, which has lower complexity than the PEG algorithm. We refer to the proposed method as a “PEG-like” algorithm. Results indicate that the proposed method can provide the same H matrix as the PEG algorithm does but with lower complexity.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2014 International Electrical Engineering Congress (iEECON)

ปีที่เผยแพร่
       2014

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/6925956

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:07:54-PM

Title
       A 0.8 V class-AB linear OTA using DTMOS for high-frequency applications

ผู้เขียน (Author)
       Suadet A., Thongleam T., Kanjanop A., Singhanath P., Hirunsing B., Chuenta W. and Kasemsuwan V.

Abstract :
       This paper presents a 0.8 V class-AB linear operational transconductance amplifier (OTA) using DTMOS for high-frequency applications. The circuit employs positive feedback to enhance the input impedance, and feed-forward technique to suppress the common-mode gain. The circuit is designed using 0.18 μm CMOS technology under 0.8 V supply. The simulation results show rail-to-rail input/output swing, suppressed common-mode response, and good linearity (less than -48 dB with input 0.6 Vpp, 5 MHz). The power dissipation is 155 μW.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2011 Fourth International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization

ปีที่เผยแพร่
       2011

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/5775478

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:08:34-PM

Title
       Optical properties and Judd-Ofelt analysis of Dy3+ doped MgO-BaO-P2O5 glass systems

ผู้เขียน (Author)
       Tariwong Y., Chanthima N., Kaewkhao J. and Sangwaranatee N.

Abstract :
       In this paper the optical and photoluminescence properties of Dy3+ doped magnesium barium phosphate (MgO-BaO-P2O5 MgDy) glass systems have been reported in different concentration of Dy2O3. The glass samples were prepared by the conventional melt-quenching technique at 1200 °C. The absorption spectra at 446, 753, 804, 901, 1092, 1272 and 1680 nm respectively were observed in the visible and near-infrared region. The emission spectra of Dy3+ doped glasses centered at 482, 574, 662 and 751 nm, respectively have been observed with 350 nm excitation wavelength. Also, Judd-Ofelt (J-O) parameters Ωλ (λ = 2, 4 and 6) have been calculated for all glass samples.

ปีที่เผยแพร่
       2015

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/7401375

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:10:56-PM

Title
       Low-voltage CFOA with bulk-driven, quasi-floating-gate and bulk-driven-quasi-floating-gate MOS transistors

ผู้เขียน (Author)
       Thongleam T.

Abstract :
       In this work, the low-voltage current feedback operational amplifier (CFOA) with bulk-driven, quasi-floating-gate (QFG) transistor and bulk-driven-quasi-floating-gate (QFG) transistor techniques to operate under low supply voltage is proposed. The proposed circuits were design based on the voltage follower and current follower while the output stages are designed base on the voltage follower. The CFOA circuits are designed by using the 0.18 μm CMOS technology and supply voltage operated 1 V. Simulation results shows output impedance of CFOA with bulk-driven, quasi-floating-gate (QFG) MOS transistor and bulk-driven-quasi-floating-gate (BD-QFG) MOS transistor are 55.72 ΩdB, 43.88 ΩdB, and 41.63 ΩdB, respectively. Finally, the proposed BD, QFG and BD-QFG MOS transistors techniques can used before the ultra-low voltage and low-power CFOA circuits.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       TENCON 2015 - 2015 IEEE Region 10 Conference

ปีที่เผยแพร่
       2015

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/7373175

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:11:27-PM

Title
       A 0.5 V class AB quasi FGMOS pseudo fully differential CMOS op-amp with rail-to-rail input/output swing

ผู้เขียน (Author)
       Thongleam T., Suadet A., Kanjanop A., Singhanath P., Hirunsing B., Chuenta W. and Kasemsuwan V.

Abstract :
       This paper presents a 0.5 V pseudo fully differential CMOS op-amp with rail-to-rail input/output swing. The circuit is designed based on class AB input and output stages. In the design, quasi FGMOS transistors are employed. The proposed amplifier is designed using 0.18 μm CMOS technology, and the simulation results show rail-to-rail input and output swings. The open-loop gain and gain-bandwidth product show 73.3 dB and 12.6 MHz. The CMRR is 73.2 dB (at 1 kHz) and the power consumption is 27.9 μW.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       2011 Fourth International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization

ปีที่เผยแพร่
       2011

Reference URL :
       https://ieeexplore.ieee.org/document/5775556

SDG Tag : SDG17 
Last update : 08/06/2021-08:11:54-PM

Title
       Physical, optical properties and radiation shielding studies of xLa2O3-(100-x)B2O3 glass system

ผู้เขียน (Author)
       Y. Al-Hadeethi, M.I. Sayyed, J. Kaewkhao, B. M. Raffah, R. Almalki, R. Rajaramakrishna, M. A. Hussein

บทคัดย่อ
       


Abstract :
       Herein we prepared five glass samples from the composition xLa2O3-(100-x)B2O3 (where x = 15, 20, 25, 30 and 35 mol%) and reported the physical, optical and gamma radiation shielding characteristics. The density of glass samples was increased from 3.1531 to 3.9443 g/cm3 with the addition of La2O3, while the molar volume is in the range of 34.2679–40.3849 cm3/mol. The refractive index of the glass samples is in the range of 1.6524–1.6541 with addition of La2O3 concentration. The optical band gap energy is found to be in the range of 3.08–3.14 eV. The transmission spectra for the La2O3 doped borate glasses in the wavelength range 200–2200 nm were reported and the results showed good transparency in visible region. This indicates that the prepared glasses are specifically showing superior transparency to visible light. The mass attenuation coefficient (μ/ρ) was simulated using MCNP code and the simulated data were compared with WinXcom data. The radiation shielding results showed that the different concentrations of La2O3 for the La2O3–B2O3 glass system have affected the μ/ρ of the glasses. Moreover, the sample with 35 mol% of La2O3 has higher μ/ρ compared with the rest of specimens especially at 0.347 MeV. The effective atomic number (Zeff) was also calculated and the highest Zeff values at all selected energies were for the sample with 35 mol% of La2O3, whereas the lowest Zeff were for the sample corresponding to 15 mol% of La2O3, which was 18.86 and 12.31 at 0.347 MeV respectively. The mean free path at 0.347 MeV and 0.511 MeV is very low for 35 mol% of La2O3 (1.88 and 2.70 cm respectively), which indicates that the sample with composition 35La2O3–65B2O3 can be used as effective and transparent photon shieling materials at low energy.

หน่วยงาน/งานประชุมวิชาการที่เผยแพร่
       Ceramics International, vol. 46, no. 4, pp. 5380-5386

ปีที่เผยแพร่
       2020

Reference URL :
       https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884219331712

SDG Tag : SDG17 
Last update : 15/08/2021-06:14:46-PM

รายวิชา
รหัสวิชา
       2000207

รายวิชา
       วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

Course name
       Sufficiency Economy Ways of Life

คำอธิบายรายวิชา :
       ความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน การนำองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองและชุมชน และการประยุกต์องค์ความรู้สู่ชุมชนเป้าหมาย

Course description :
       


หน่วยงานภายใน :
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Department :
       The office of Academic Promotion and Registration

SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG17 
Last update : 08/06/2021-05:20:57-PM

รหัสวิชา
       2000208

รายวิชา
       เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Course name
       Creative Economy

คำอธิบายรายวิชา :
       แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ด้านการศึกษา การสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าหรือการบริการ การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม และการประยุกต์องค์ความรู้สู่ชุมชนเป้าหมาย

Course description :
       


หน่วยงานภายใน :
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Department :
       The office of Academic Promotion and Registration

SDG Tag : SDG1 SDG3 SDG17 
Last update : 08/06/2021-05:21:33-PM