NPRU

SDG : Nakhon Pathom Rajabhat University

Preparation for the Time Higher Education Impact Rankings 2022.

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ SDG
ผลการดำเนินงานด้าน SDG


ภาพรวม SDG

NPRU
QR code scan for mobile views.

ข้อมูลย้อนหลัง 2021 2022 2023 2024

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ/กิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร/วิชาการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

การสนับสนุนทางวิชาการ


รายละเอียดเพิ่มเติม