ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร ประจำปี 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร ประจำปี 2563 “สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน” ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2563 โดยมี ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล กรรมการสภาการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ 8 จังหวัด เข้าร่วมประชุม


PDF File :
Open PDF file


Update : 26/09/2022-08:03:55-AM
SDG Tag : SDG17-2-1 SDG17