บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 100 ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานการจัดการศึกษาให้กับบุคลากร นักศึกษาUpdate : 26/09/2022-09:00:04-AM
SDG Tag : SDG17-2-2 SDG17