ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก “โครงการวิศวกรสังคม (Social Engineer)”


ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานในการประชุมหารือขยายผลโครงการวิศวกรสังคม (Social Engineer) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ" ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา และแก้ไข ปัญหาที่เกี่ยวกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยการสร้างให้นักศึกษาเป็นนักคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุและผล โดยยึดหลักคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบาย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเพื่อทำงานร่วมกันของ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก


PDF File :
Open PDF file


Update : 26/09/2022-08:19:10-AM
SDG Tag : SDG17-2-2 SDG17