กิจกรรมการจัดทำสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (depth discussions) ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ Times Higher Education


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (depth discussions) ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ Times Higher Education ภายใต้ระยะที่ 2 ของ Thailand University SDG Progress Tracker รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดขึ้นเพื่อสำรวจและสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่สอดคล้องกับความยั่งยืน และหรือเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลและพูดคุยกับตัวแทนของ Times Higher Education ตามข้อคำถามต่างๆ ดังนี้

                    1.  สำรวจประเด็นด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการดำเนินงานโครงการกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความยั่งยืน และหรือเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) การให้ลำดับความสำคัญของ การพัฒนาตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ตามความเข็มแข็งของมหาวิทยาลัย ผ่าน 4 บทบาทหลักคือ กระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การปฏิบัติการและการกำกับดูแล และการบริการสังคม และการจัดทำรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืน หรือ SDGs

                   2. สำรวจแนวทางในการดำเนินงานของโครงการกิจกรรม ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การปฏิบัติการและการกำกับดูแล และการบริการสังคมที่สอดคล้องต่อเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้งในระดับ มหาวิทยาลัย และหรือระดับภูมิภาคท้องถิ่น

                   3. สำรวจความต้องการการสนับสนุนเพิ่มผลกระทบของโครงการกิจกรรมด้านความยั่งยืน อาทิ เช่น การสนับสนุนด้านทรัพยากร ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ หรือด้านอื่นๆ เป็นต้น การสนับสนุนการขยายขอบเขตการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และการสนับสนุนการเข้าร่วมส่งข้อมูล เพื่อการจัดอันดับ THE Impact RankingsUpdate : 26/09/2022-09:02:07-AM
SDG Tag : SDG17-2-3 SDG17